Om nævnet

Her finder du informationer om Teleklagenævnet og dets medlemmer.

Teleklagenævnet behandler hovedsageligt klager over afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen vedrørende konkurrencemæssige forhold på teleområdet. Teleklagenævnet er dog også udpeget som administrativ klageinstans på enkelte andre områder.

Teleklagenævnet er nedsat med hjemmel i lov nr. 128 af 7. februar 2014 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (teleloven).

En afgørelse truffet af Teleklagenævnet kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Afgørelsen kan alene indbringes for domstolene, hvilket skal ske senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Erhvervsministeren og Energi-, Forsynings- og Klimaministeren har ingen instruktionsbeføjelser i forbindelse med nævnets behandling og afgørelse af sager.

Teleklagenævnets medlemmer

Medlemmerne af Teleklagenævnet bliver udpeget af Erhvervsministeren.
Ved udpegningen har ministeren lagt vægt på, at nævnet samlet repræsenterer juridisk, teleteknisk, økonomisk, konkurrenceretligt og markedsmæssigt sagkundskab.
Medlemmerne udpeges for 4 år ad gangen.

Formandskab

  • Søren Sandfeld Jakobsen, formand
  • Pernille Wegener Jessen, næstformand

Sagkyndige nævnsmedlemmer

  • Lars Dittmann
  • Jørgen Abild Andersen
  • Katrine Ellersgaard Nielsen

Nævnets forretningsorden

Bekendtgørelse nr. 383 af 21. april 2011 om Teleklagenævnets virksomhed.

Teleklagenævnets formand tilrettelægger arbejdet i nævnet. 

Behandling af personoplysninger

Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger i Teleklagenævnet