Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Nævnet er en uafhængig domstolslignende klageinstans indenfor natur-, miljø-, landbrug-, fiskeri- og fødevareområdet. Nævnet er øverste klagemyndighed for afgørelser truffet af bl.a. Fødevare-, Fiskeri- og Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen og kommunerne.

Gå til vejledning og start din klage

Gå direkte til klageportalen

Miljø og Fødevareklagenævnet

Typiske sager

Landbrug

 • Godkendelser, tilladelser og påbud til husdyrbrug
 • Afgørelser om landbrugsstøtte, projektstøtte og krydsoverensstemmelse
 • Afgørelser om fødevarer, levende dyr og foder
 • Afgørelser om fiskeri

Miljø

 • Råstofplaner og tilladelser til råstofindvinding
 • Miljøgodkendelser, udledningstilladelser og påbud til virksomheder
 • Dispensationer og påbud efter jordforureningsloven
 • Miljøvurderinger af planer/programmer (dog ikke planer efter planloven) og konkrete projekter (VVM)

Natur

 • Afgørelser efter vandløbsloven
 • Afgørelser efter vandforsyningsloven
 • Afgørelser vedrørende beskyttede sten- og jorddiger og andre beskyttede fortidsminder
 • Afgørelser om byggeri, anlæg samt udstykning på fredskovpligtige arealer

 

 • Registreringer, dispensationer og påbud efter naturbeskyttelsesloven
 • Dispensationer fra beskyttelseslinjerne
 • Afgørelser om nye fredninger
 • Dispensationer fra fredninger
 • Afgørelser om kystbeskyttelse og anlæg på søterritoriet
 • Aktindsigt i miljøoplysninger

Nyt fra nævnet

Om nævnet

Her finder du flere informationer om Miljø- og Fødevareklagenævnet og nævnets opbygning.

Læs mere

Sagsbehandlingstider

Her finder du informationer om sagsbehandlingstiderne i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Læs mere

Nedbringelse af sagsbeholdning

Har du en sag, som er oprettet før den 1. juli 2018, finder du mere information her.

Læs mere

Tidligere afgørelser

Her finder du alle Miljø- og Fødevareklagenævnets tidligere afgørelser.

Læs mere

Til førsteinstanser

Her finder I information til førsteinstanserne.

Læs mere

Relevant lovgivning

Her finder du en oversigt over de mest anvendte love i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Læs mere

Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Læs mere

FAQ om klageportalen

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål om brug af klageportalen. 

Læs mere