Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Nævnet er en uafhængig domstolslignende klageinstans indenfor natur-, miljø-, landbrug-, fiskeri- og fødevareområdet. Nævnet er øverste klagemyndighed for afgørelser truffet af bl.a. Fødevare-, Fiskeri- og Landbrugsstyrelsen, Miljøstyrelsen og kommunerne.

Gå til vejledning og start din klage

Gå direkte til klageportalen

Typiske sager

Landbrug

 • Godkendelser, tilladelser og påbud til husdyrbrug
 • Afgørelser om landbrugsstøtte, projektstøtte og krydsoverensstemmelse
 • Afgørelser om fødevarer, levende dyr og foder
 • Afgørelser om fiskeri

Miljø

 • Råstofplaner og tilladelser til råstofindvinding
 • Miljøgodkendelser, udledningstilladelser og påbud til virksomheder
 • Dispensationer og påbud efter jordforureningsloven
 • Miljøvurderinger af planer/programmer (dog ikke planer efter planloven) og konkrete projekter (VVM)

Natur

 • Afgørelser efter vandløbsloven
 • Afgørelser efter vandforsyningsloven
 • Afgørelser vedrørende beskyttede sten- og jorddiger og andre beskyttede fortidsminder
 • Afgørelser om byggeri, anlæg samt udstykning på fredskovpligtige arealer

 

 • Registreringer, dispensationer og påbud efter naturbeskyttelsesloven
 • Dispensationer fra beskyttelseslinjerne
 • Afgørelser om nye fredninger
 • Dispensationer fra fredninger
 • Afgørelser om kystbeskyttelse og anlæg på søterritoriet
 • Aktindsigt i miljøoplysninger

Nyt fra nævnet

Om nævnet

Her finder du flere informationer om Miljø- og Fødevareklagenævnet og nævnets opbygning.

Læs mere

Sagsbehandlingstider

Her finder du informationer om sagsbehandlingstiderne i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Læs mere

Tidligere afgørelser

Her finder du alle Miljø- og Fødevareklagenævnets tidligere afgørelser.

Læs mere

Til førsteinstanser

Her kan I bl.a. finde oplysninger om, hvordan førsteinstanser sender en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

OBS: I finder også oplysninger om den nye klageportal her.

Læs mere

Relevant lovgivning

Her finder du en oversigt over de mest anvendte love i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Læs mere

Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Læs mere

FAQ om klageportalen

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål om brug af klageportalen. 

Læs mere