Whistleblowerordning i Nævnenes Hus

På denne side finder du whistleblowerordningen for Nævnenes Hus. Du kan bruge whistleblowerordningen til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Nævnenes Hus

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er ansat eller tidligere har været ansat i Nævnenes Hus. Dette gælder også for ulønnede praktikanter. Du kan ligeledes benytte dig af ordningen, hvis du er samarbejdspartner, herunder underleverandør eller ansat hos en samarbejdspartner, som Nævnenes Hus har et samarbejde med.

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?
Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende forhold:

  • Overtrædelser af EU-retten
  • Strafbare forhold
  • Overtrædelser af lovgivningen
  • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
  • Seksuel chikane
  • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen. 

Indberetning:
Oplysninger til Nævnenes Hus whistleblowerordning sendes til whistleblowerordning vil udfyldelse af indberetningsformularen via dette link

Om anonymitet og fortrolighed
Nævnenes Hus’ whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblower-enhed, som kan undersøge forholdene nærmere. Via systemet kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym.

Nævnenes Hus’ whistleblowerenhed er forankret i den juridiske afdeling, og kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Nævnenes Hus’ netværk, eller via linket til den digitale whistleblowerportal på Nævnenes Hus’ hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Nævnenes Hus’ netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen https://em-nh.sit-wb.dk i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Nævnenes Hus’ netværk.

Herudover kan du anvende TOR browseren, som giver yderligere beskyttelse af anonymitet.

Hvis du ikke er komfortabel med at indberette direkte til Nævnenes Hus eller hvis du er i tvivl om, at din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblower kanal.

Sagsbehandling og kommunikation
Din henvendelse behandles af betroede medarbejdere i vores whistleblowerenhed. Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Vi kommunikerer kun med dig via vores digitale whistleblowerportal.

 Det er derfor vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind, og svare på eventuelle spørgsmål fra os.

 Når du indsender indberetningen, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for at tilgå din indberetning, og der er derfor vigtigt at du gemmer koden.

 Mister du koden, mister vi muligheden for at kommunikere med dig.

Juridisk beskyttelse mod repressalier
Du er som whisteblower beskyttet mod repressalier, jf. lov om beskyttelse af whistleblowere.[1]

Beskyttelsen gælder kun, hvis følgende betingelser alle er opfyldte:

-      Du, opfylder betingelserne for at være en whistleblower (se ovenfor)

-      Du havde rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen.

-      De indberettede oplysninger henhører under whistleblowerlovens anvendelsesområde (se ovenfor).

Kontaktoplysninger:

[1] Lov nr. 1436 af 29. juni 2021 om beskyttelse af whistleblowere.

Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Nævnenes Hus

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Nævnenes Hus mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven. Oplysningerne for 2022 findes i tabellen nedenfor.

Modtagende indberetninger

Indberetninger der er realitetsbehandlet

Afviste indberetninger

Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse

1

0

1

0

Nævnenes Hus har modtaget en enkelt indberetning gennem ordningen. Indberetningen blev afvist, idet den ikke vedrørte forhold i Nævnenes Hus.