Sagsbehandlingstider og sagsbeholdningsalder

Her fremgår størrelsen og alderen på de enkelte nævns sagsbeholdninger samt nævnenes aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstider.

Når vi har modtaget din klage, gennemgår vi sagen, hvorefter vi skriver til dig og oplyser dig om den forventede sagsbehandlingstid for netop din sag. Hvor lang tid det tager at behandle din sag, afhænger blandt andet af sagens karakter, omfanget af de undersøgelser, som skal foretages, de løbende ekspeditioner i sagen og sagens faktiske og retlige kompleksitet. Der kan derfor være forskel på den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for nævnene, som du kan læse i tabellen over gennemsnitlige sagsbehandlingstider, og i den forventede sagsbehandlingstid, som fremgår af det brev, du modtager fra os.

Hvis du har klaget via klageportalen, kan du løbende følge med i din sag der. Har du klaget på anden vis, orienterer vi dig via digital post, hvis der sker ændringer i den forventede sagsbehandlingstid.

Nævnenes Hus prioriterer løbende sagerne med henblik på, at sagsbehandlingsressourcerne udnyttes så hensigtsmæssigt som muligt. Det skal sikre, at sagerne generelt bliver afsluttet så hurtigt som muligt til gavn for borgere og virksomheder.

Nævnenes Hus bestræber sig på at sikre, at ukomplicerede sager afgøres hurtigt. Ukomplicerede sager er for eksempel afvisningssager; som er sager, hvor der er manglende klageberettigelse, overskridelse af klagefrist eller manglende kompetence til at behandle sagen.

Gennemsnitlige sagsbehandlingstider

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er et udtryk for, hvor lang tid det i gennemsnit tager, fra vi modtager en klage til nævnet træffer afgørelse. Nævnenes Hus opgør den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på baggrund af nævnenes afgørelser inden for de sidste 3 måneder samt på årsbasis ved årsafslutning. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid dækker over en stor spredning i sagernes kompleksitet, idet både komplicerede og mindre komplicerede sager indgår i beregningen. Den forventede sagsbehandlingstid for netop din sag, kan derfor godt afvige fra den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

Du kan finde målsætningerne for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de enkelte nævn i Mål- og resultatplanen for Nævnenes Hus.

denne side med historiske sagsbehandlingstider kan du se en oversigt over den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de enkelte nævn fordelt på år.

Gennemsnitlige sagsbehandlingstider i måneder

2020 (december)

Ankenævnet for Patenter og Varemærker 8,3
Ankenævnet for Søfartsforhold  6,1
Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder -*
Byfornyelsesnævnene 13,0
Byggeklageenheden 11,1
Center for Klageløsning  0,6
Det Psykiatriske Patientklagenævn 0,6**
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige  4,4
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 4,7
Energiklagenævnet 14,6
Erhvervsankenævnet 8,7
Forbrugerklagenævnet 7,7
Klagenævnet for Udbud 2,9
Konkurrenceankenævnet 8,7
Miljø- og Fødevareklagenævnet 6,8
Planklagenævnet 7,9
Revisornævnet 8,0
Teleklagenævnet -*
Tvistighedsnævnet 6,6

Note: 
*Nævnet har ikke truffet afgørelser i perioden.
**Det Psykiatriske Patientklagenævn træffer i hovedreglen afgørelse i klagesager inden 14 dage (i en sagstype i nævnet er der desuden en lovfastsat sagsbehandlingsfrist på maksimalt 7 hverdage).
For Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Planklagenævnet gælder, at der her fremgår sager indkommet efter den 1. juli 2018. Sager modtaget før 1. juli 2018 følger en særskilt afviklingsplan - se nærmere herom her: Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Aldersfordelingen for afsluttede sager

I tabellen kan du se, hvor lang tid sagerne har taget at afslutte hos de enkelte nævn. I kolonnerne kan du se, hvor stor procentdel af sagerne, der er afgjort indenfor det enkelte aldersinterval. Opgørelsen gælder for de sager, som nævnene har afgjort inden for de seneste tre måneder.

 

0-3 måneder

3-6 måneder

6-9 måneder

9-12 måneder

Over 12 måneder

Ankenævnet for Patenter og Varemærker 8,0 % 6,0 % 24,0 % 24,0 % 38,0 %
Ankenævnet for Søfartsforhold 28,9 % 28,9 % 13,3 % 15,6 % 13,3 %
Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Byfornyelsesnævnene 33,3 % 16,7 % 6,3 % 4,2 % 39,6 %
Byggeklageenheden 25,4 % 10,3 % 7,9 % 3,3 % 53,1 %
Center for Klageløsning 88,6 % 11,1 % 0,3 % 0,0 % 0,0 %
Det Psykiatriske Patientklagenævn* 86,6 % 11,2 % 1,5 % 0,4 % 0,2 %
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige 29,7 % 30,8 % 26,7 % 11,0 % 1,7 %
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 24,5 % 38,8 % 24,5 % 12,2 % 0,0 %
Energiklagenævnet 40,6 % 3,0 % 4,2 % 5,5 % 46,7 %
Erhvervsankenævnet  35,3 % 11,8 % 17,6 % 11,8 % 23,5 %
Forbrugerklagenævnet 29,1 % 15,1 % 12,6 % 18,2 % 25,0 %
Klagenævnet for Udbud 65,0 % 19,3 % 9,3 % 2,1 % 4,3 %
Konkurrenceankenævnet 36,4 % 36,4 % 9,1 % 9,1 % 9,1 %
Miljø- og Fødevareklagenævnet 40,6 % 24,1 % 10,3 % 9,4 % 15,6 %
Planklagenævnet 37,6 % 14,6 % 12,5 % 15,9 % 19,5 %
Revisornævnet 28,9 % 11,1 % 50,0 % 4,4 % 5,6 %
Teleklagenævnet 100 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Tvistighedsnævnet 22,4 % 39,7 % 27,6 % 5,2 % 5,2 %

*Det Psykiatriske Patientklagenævn træffer i hovedreglen afgørelse i klagesager inden 14 dage (i en sagstype i nævnet er der desuden en lovfastsat sagsbehandlingsfrist på maksimalt 7 hverdage).

Sagsbeholdningens størrelse og alder

Tabellen viser alderen på den samlede mængde sager, som det enkelte nævn har til behandling. I kolonnerne kan du se, hvor stor procentdel af den samlede mængde sager, der er i det enkelte aldersinterval. Du kan også se en graf over udviklingen i sagsbehoædningens størrelse på denne side.

 

0-3 måneder

3-6 måneder

6-9 måneder

9-12 måneder

Over 12 måneder

Ankenævnet for Patenter og Varemærker 21,4% 35,7 % 7,1 % 14,3 % 21,4 %
Ankenævnet for Søfartsforhold 62,5 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 4,2 %
Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Byfornyelsesnævnene 63,6 % 27,3 % 0,0 % 0,0 % 9,1 %
Byggeklageenheden 22,4 % 11,1 % 5,2 % 5,2 % 56,1 %
Center for Klageløsning 100 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Det Psykiatriske Patientklagenævn* 97,0 % 3,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige 67,5 % 27,3 % 1,3 % 2,6 % 1,3 %
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 39,1 % 47,8 % 8,7 % 4,3 % 0,0 %
Energiklagenævnet 37,8 % 10,1 % 10,9 % 13,4 % 27,7 %
Erhvervsankenævnet  45,8 % 16,7 % 16,7 % 4,2 % 16,7 %
Forbrugerklagenævnet 40,1 % 36,5 % 9,5 % 5,8 % 8,1 %
Klagenævnet for Udbud 52,6 % 18,4 % 15,8 % 7,9 % 5,3 %
Konkurrenceankenævnet 28,6 % 71,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Miljø- og Fødevareklagenævnet 35,3 % 17,4 % 11,6 % 10,2 % 25,4 %
Planklagenævnet 26,8 % 23,5 % 13,3 % 15,3 % 21,0 %
Revisornævnet 39,4 % 45,5 % 9,1 % 6,1 % 0,0 %
Teleklagenævnet 50,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Tvistighedsnævnet 46,2 % 23,1 % 10,3 % 5,1 % 15,4 %

*Det Psykiatriske Patientklagenævn træffer i hovedreglen afgørelse i klagesager inden 14 dage (i en sagstype i nævnet er der desuden en lovfastsat sagsbehandlingsfrist på maksimalt 7 hverdage).