Sagsbehandlingstider

Her kan du se de gennemsnitlige sagsbehandlingstider på tværs af nævn i Nævnenes Hus.

Det er ambitionen, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager, modtaget efter den 1. juli 2018, skal være under 6 måneder.

Du kan læse nærmere om målsætningerne for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i de enkelte nævn i Mål- og resultatplanen for Nævnenes Hus.

Gennemsnitlige sagsbehandlingstider

Vi kan ikke på forhånd sige, hvor lang tid det tager at behandle din sag, da det blandt andet afhænger af sagens karakter, omfanget af de undersøgelser, som skal foretages, de løbende ekspeditioner i sagen og sagens faktiske og retlige kompleksitet.

  • Nævnenes Hus arbejder med at optimere de forskellige dele af sagsbehandlingen, herunder med at modernisere hele vores sagsbehandlingssystem.
  • Nævnenes Hus foretager en løbende prioritering af sagerne med henblik på, at sagsbehandlingsressourcerne udnyttes så hensigtsmæssigt som muligt, så det sikres, at sager generelt bliver afsluttet så hurtigt som muligt til gavn for borgere og virksomheder.
  • Nævnenes Hus bestræber sig derfor på at sikre, at ukomplicerede sager afgøres hurtigt. Ukomplicerede sager er f.eks. sager om manglende klageberettigelse, overskridelse af klagefrist eller manglende kompetence til at behandle sagen.

Herunder ses den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de enkelte nævn i Nævnenes Hus.

Hvad er gennemsnitlig sagsbehandlingstid?

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er et udtryk for, hvor lang tid det i gennemsnit tager, fra vi modtager en sag til nævnet træffer afgørelse. Sagsbehandlingstiden inkluderer dermed også liggetiden. Nævnenes Hus opgør den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på baggrund af nævnenes afgørelser inden for sidste 3 måneder samt på årsbasis ved årsafslutning. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid dækker over en stor spredning i sagernes kompleksitet, idet både simple og komplicerede sager indgår i beregningen.

Det skal hertil bemærkes, at det for Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Planklagenævnet gør sig gældende, at sagsbehandlingstiden fra 2018 og frem opgøres for sager indkommet efter den 1. juli 2018. Sager modtaget før 1. juli 2018 afvikles særskilt – se nærmere herom her: Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet

 

Gennemsnitlige sagsbehandlingstider i mdr.

 2014

2015

2016

2017 

2018

 2019

2020 (april)

Ankenævnet for Patenter og Varemærker         5,7  6,6 12,9
Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder  5,5 2,6   4,3 4,6  3,8  2,2 0,0
Ankenævnet for Søfartsforhold   5,9 5,3  7,0  5,1  9,8 2,3
Klagenævnet for Udbud  5,0  4,0 6,0 5,1 4,4  3,6 2,9
Konkurrenceankenævnet  5,1 - 4,7 4,7 10,7  7,0 2,7
Erhvervsankenævnet  6,3 9,0 5,6 4,0 3,3  6,3 6,9
Teleklagenævnet 10,0 10,0 10,0 0,5 8,8  1,7 0,0
Tvistighedsnævnet 5,8 4,1 4,2  4,4 5,4  4,8 0,0
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige 5,3 5,5  6,2 5,3 4,7  4,4 3,9
Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 10,5 11,0 6,9 7,9 5,0  6,3 1,6
Revisornævnet 12,3 12,2 9,5 10,5 7,2  6,4 5,5
Energiklagenævnet 6,4 5,9 6,9 9,2 16,1*  12,9 8,1
Natur- og Miljøklagenævnet 6,2 6,0 7,6 - - - -
Planklagenævnet - - - 8,4 2,4**  4,5 5,7
Miljø- og Fødevareklagenævnet  -  - - 11,6 1,9**  4,3 5,4
Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  -  9,9  10,2 - -  - -
Byfornyelsesnævnene - - - 3,7 6,7  12,9 10,0
Byggeklageenheden - - - - -  9,9 20,2
Forbrugerklagenævnet  8,1  5,5 12,8 11,2 8,4  8,1 9,8
Center for Klageløsning  - 1,0 2,2 1,8 1,9  1,7 1,8
Helbredsnævnet - - - - -  2,2 4,6

*Sagsbehandlingstiden i Energiklagenævnet er steget grundet afvikling af 48 sager i et større sagskompleks, som har realiseret en sagsbehandlingstid på 702 dage.

** Ultimo juni 2018 var sagsbehandlingstiden for Planklagenævnet 9,8 måneder og for Miljø- og Fødevareklagenævnet 11,6 måneder.

Note: Nævnenes Hus blev etableret den 1. januar 2017. Tal fra 2014-2016 stammer fra årsrapporter og historiske data overdraget fra de tidligere nævnssekretariater. Natur- og Miljøklagenævnet og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri blev nedlagt den 31. januar 2017.

Sagsområderne fra nævnene blev overført til de nye nævn:

  • Planklagenævnet
  • Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det Psykiatriske Patientklagenævn indgår ikke i oversigten, da nævnet i hovedreglen træffer afgørelse i klagesager inden 14 dage (i to sagstyper i nævnet er der desuden en lovfastsat sagsbehandlingsfrist på maksimalt 7 hverdage).