Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort et sagskompleks om etablering og drift af bydelen Vejlands Kvarter på Amager Fælled

14-12-2021
Nævnenes Hus Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har stadfæstet Københavns Kommunes tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 til etablering og drift af bydelen Vejlands Kvarter på Amager Fælled.

Projektet omfatter etablering og drift af bydelen med boliger, folkeskole, idrætshal og daginstitutioner m.v. på i alt 219.000 etagemeter. Projektområdet ligger i den sydlige del af Amager Fælled og afgrænses mod vest, nord og øst af Amager Fælled og mod syd af Vejlands Allé.

Afgørelsen i klagesagen er baseret på den strenge beskyttelsesordning af bilag IV-arter, der følger af EU-habitatdirektivet. Bilag IV-arterne er dyrearter, der er vurderet som særligt sårbare og truede. Beskyttelsesordningen omfatter bl.a. et forbud mod forstyrrelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder.

Projektområdet omfatter bl.a. et krat, der udgør et rasteområde for bilag IV-arten stor vandsalamander. Dette krat fjernes som led i projektets realisering. Til erstatning for krattet skal der som afværgeforanstaltning bl.a. etableres et stendige. Umiddelbart øst for projektområdet findes et kerneområde for stor vandsalamander, der omfatter syv vandhuller, hvor padderne yngler.

Miljø- og Fødevareklagenævnet fik klagerne videresendt fra Københavns Kommune den 5. maj 2021.

Den 7. juli 2021 traf Miljø- og Fødevareklagenævnet delafgørelse i sagen og tillagde klagerne opsættende virkning. Læs mere om nævnets delafgørelse.

Sagen har været behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet på et nævnsmøde.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har indledningsvis vurderet, at Københavns Kommune på tidspunktet for meddelelsen af § 25-tilladelsen ikke havde et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere projektets påvirkning af stor vandsalamander i forhold til fjernelsen af krattet. Nævnet har lagt vægt på, at hverken miljøkonsekvensrapporten eller de oplysninger, der ligger til grund herfor, efter nævnets vurdering indeholder en konkret vurdering af krattets kvalitet som rasteområde for stor vandsalamander, som gør det muligt at fastlægge de nødvendige afværgeforanstaltninger med tilstrækkelig sikkerhed.

I perioden fra den 7. juli 2021 frem til og med 3. december 2021 har Københavns Kommune, bygherre og klagerne fremsendt yderligere oplysninger i relation til sagen. Bygherre har bl.a. indsendt supplerende oplysninger i form af en række notater med sagkyndige vurderinger foretaget af bygherres rådgivere, som belyser kvaliteten af krattet som rasteområde for stor vandsalamander og behovet for afværgeforanstaltninger. Vurderingerne bygger bl.a. på en supplerende besigtigelse, som er foretaget i august 2021.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har vurderet, at de supplerende oplysninger kan indgå i nævnets vurdering af sagen. Et flertal af nævnets medlemmer har derpå yderligere vurderet, at der samlet set nu foreligger den nødvendige høje grad af sikkerhed for, at afværgeforanstaltningerne er tilstrækkelige til at sikre, at fjernelsen af krattet ikke vil beskadige yngle- og rasteområdets økologiske funktionalitet for stor vandsalamander. Flertallet har navnlig lagt vægt på, at de supplerende oplysninger bl.a. omfatter en beregning af stendigets nødvendige areal set i forhold til kvaliteten og arealet af det rasteområde i form af krattet, som stendiget skal erstatte.

Endvidere har flertallet vurderet, at Københavns Kommune i tilstrækkeligt omfang har redegjort for, at projektet heller ikke vil beskadige eller ødelægge kerneområdet med de syv ynglevandhuller som følge af det øgede publikumstryk fra bydelens beboere, når først bydelen er opført. Flertallet har på den ene side vurderet, at påvirkningen af kerneområdet burde have været mere indgående behandlet i miljøkonsekvensrapporten, men har på den anden side lagt vægt på, at der mellem stierne inden for projektområdet og det vådere kerneområde er en skrænt med et fald på ca. 3 meter, ligesom projektområdet og kerneområdet adskilles af stendiget. Desuden etableres stendiget så nær ynglevandhullerne, at det antageligvis vil medføre en forbedring i forhold til paddernes interaktion mellem yngle- og rasteområder i sig selv. Det øgede publikumstryk skal herudover ses i forhold til det samlede areal, som Amager Fælled udgør, ligesom kerneområdet efter flertallets vurdering må antages at være af en sådan størrelse og karakter, at den økologiske funktionalitet af området vil kunne opretholdes på trods af en vis forstyrrelse.

Et mindretal bestående af ét nævnsmedlem har vurderet, at oplysningsgrundlaget samlet set er utilstrækkeligt, og at afværgeforanstaltningerne hverken har tilstrækkelig høj kvalitet eller et tilstrækkeligt areal i forhold til påvirkningen af yngle- og rasteområder for padderne.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan læses i sin helhed her på nævnets afgørelsesportal fra 14. december 2021.