Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet har tillagt klager over etablering og drift af bydel på Amager Fælled, Vejlands Kvarter, opsættende virkning

07-07-2021
Nævnenes Hus Miljø- og Fødevareklagenævnet

Planklagenævnet har modtaget klager over Københavns Kommunes vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 599, Vejlands Kvarter, med tilhørende miljørapport.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har modtaget klager over kommunens § 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven til projektet.

Til begge nævn er der bl.a. klaget over, at et rasteområde for bilag IV-arten stor vandsalamander vil blive påvirket.

Begge nævn har i dag den 7. juli 2021 truffet afgørelse om at tillægge klagerne opsættende virkning.

Afgørelserne er begrundet med, at der efter oplysningerne i sagerne er et rasteområde for stor vandsalamander, som bliver fjernet ved realiseringen af projektet.

Nævnene finder, at der i tilfælde, hvor der sker en nedlæggelse af et rasteområde for en bilag IV-art, må forudsættes nærmere oplysninger om beliggenhed, størrelse, kvalitet og funktion af de rasteområder, som nedlægges, set i forhold til omkringliggende raste- og yngleområder. Endvidere må der forudsættes en nærmere begrundelse for, hvordan de konkret fastsatte afværgeforanstaltninger effektivt kan sikre, at den økologiske funktionalitet opretholdes på mindst samme niveau som hidtil.

Nævnene har endvidere lagt vægt på, at en realisering af projektet kan medføre uoprettelig skade på den økologiske funktionalitet af rasteområder for stor vandsalamander.

Klagenævnenes afgørelser betyder, at planerne og § 25-tilladelsen ikke kan udnyttes, førend nævnene har truffet endelig afgørelse om bl.a. klagepunktet om påvirkningen af stor vandsalamander. Nævnene har dermed ikke med afgørelserne taget endeligt stilling til klagerne.

Nævnenes Hus forventer, at begge nævn vil kunne træffe afgørelse i sagerne inden udgangen af januar 2022.

Du kan læse Planklagenævnets afgørelse her og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse her.