Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sag om revision af fredningen af Farumgård Park

07-09-2023
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Sagen omhandler revision af fredningen af Farumgård Park, herunder ajourføring af bestemmelser om offentlighedens adgang.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 7. september 2023 truffet afgørelse om at gennemføre en revision af fredningen af Farumgård Park i Furesø Kommune. Nævnet har samtidig truffet afgørelse om, at der ikke er grundlag for at tilkende erstatning i anledning af revisionen af fredningen.

Sagen omhandler den privatejede ejendom Farumgård med tilhørende parkanlæg, der i 1949 blev fredet ved kendelse fra Overfredningsnævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse afslutter den administrative behandling af fredningssagen, som i 2019 blev rejst af Furesø Kommune. Furesø Kommune rejste fredningssagen med henblik på at skabe klarhed over fredningen og varigt at sikre offentlighedens færdselsret.

Fredningsnævnet for København traf i 2021 afgørelse om at gennemføre en revision af fredningen. Fredningsnævnets afgørelse blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ejeren af Farumgård. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har besluttet at gennemføre en revision af Fredningen af Farumgård Park. Med nævnets afgørelse om revision af fredningen ajourføres bestemmelserne om offentlighedens adgang til at færdes ad et af nævnet fastlagt stiforløb i fredningen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i afgørelsen præciseret, at offentligheden vil have adgang til det oprindelige stiforløb gennem vognportene og over gårdspladsen, som fastlagt ved Overfredningsnævnets kendelse fra 1949, medmindre klager inden for tre måneder fra meddelelsen af nævnets afgørelse skriftligt meddeler fredningsnævnet og fredningstilsynet, at stien skal løbe i det tracé, som fremgår som en alternativ mulighed i fredningsnævnets afgørelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om revision af fredningen af Farumgård Park kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, mens nævnets afgørelse om ikke at tilkende erstatning i anledning af gennemførelsen af fredningsrevisionen kan indbringes for Taksationskommissionen inden for en frist på 4 uger. 

Afgørelsen kan læses på Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelsesportal her