Planklagenævnet har afgjort en sag vedrørende planlægning for en stor dagligvarebutik i Hjørring

23-03-2023
Planklagenævnet

Planklagenævnet har truffet afgørelse om at ophæve Hjørring Kommunes endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 8 til Hjørring Kommuneplan 2021 og lokalplan nr. 110-L09, Bydelscenter ved Ringvejen og A F Heidemanns Vej, Hjørring.

Sagen omhandler Hjørring Kommunens endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 110-L09, Bydelscenter ved Ringvejen og A F Heidemanns Vej, Hjørring.

Med planlægningen udlægges et nyt bydelscenter i den sydlige del af Hjørring by. Bydelscentret omfatter en eksisterende udvalgsvarebutik på 8.582 m2, og planerne giver mulighed for opførelse af en ny dagligvarebutik på 3.300 m2.

Et enstemmigt Planklagenævn har i sagen fundet, at kommuneplantillægget er i strid med planlovens § 5 m, stk. 1, som bl.a. fastsætter, at der i byer med 20.000 indbyggere og derover kan udlægges arealer til butiksformål i den centrale del af en bydel (bydelscenter). Det fremgår af forarbejderne til § 5 m, stk. 1, at bydelscentre udgør et centrum i en større bydel og betjener bydelen med dagligvarer og de mest almindelige udvalgsvarer. Det fremgår endvidere af forarbejderne, at kravet om en central placering i bydelen bevirker, at der ikke kan placeres to bydelscentre umiddelbart op ad hinanden, da de i givet fald så hver især vil betjene det samme opland.

Nævnet har i sagen fundet, at det nye bydelscenter vil henvende sig til et større opland end det opland, som er defineret i kommuneplantillægget. Nævnet har ved vurderingen lagt vægt på, at det efter nævnets opfattelse er usandsynligt, at bydelscentret ikke vil henvende sig til det boligområde, der ligger umiddelbart nordvest for centret.

Det udlagte bydelscenter er desuden placeret kun ca. 430 m fra et eksisterende bydelscenter. Planklagenævnet har fundet, bl.a. henset til den korte afstand mellem bydelscentrene, at det er sandsynligt, at bydelscentrene delvist vil komme til at betjene det samme opland.

Planklagenævnet har på den baggrund fundet, at der vil være to bydelscentre inden for samme bydel, hvilket er i strid med forudsætningerne for at udlægge bydelscentre i medfør af planlovens § 5 m, stk. 1.

Et enstemmigt Planklagenævn har desuden fundet, at afgrænsningen af bydelscentret er i strid med planlovens § 5 m, stk. 2, som fastsætter, at beliggenheden og afgrænsningen af bymidter og bydelscentre skal tage udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række funktioner, herunder butikker, kulturtilbud, privat og offentlig service. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at hensynene bag reglerne er at sikre levende bymidter og bydelscentre med et koncentreret og varieret udbud af bymidtefunktioner.

Nævnet har ved vurderingen lagt vægt på, at området, hvor bydelscentret udlægges, er et erhvervsområde, som alene indeholder en udvalgsvarebutik, og at det nye bydelscenter primært er omgivet af bolig- og erhvervsområder.

Da indholdet af kommuneplantillægget er i strid med planlovens § 5 m, stk. 1 og 2, er kommuneplantillægget ugyldigt. Ugyldigheden af kommuneplantillæg nr. 8 betyder desuden, at lokalplan nr. 110-L09 er i strid med kommuneplanen, og lokalplanen er derfor også ugyldig.

Planklagenævnet har på den baggrund ophævet lokalplanen og kommuneplantillægget.

Planklagenævnets afgørelse kan læses i sin helhed her.