Planklagenævnet har afgjort et sagskompleks vedrørende planlægning for 8 vindmøller ved Bogø Inddæmning på Lolland

26-04-2022
Planklagenævnet

Sagskomplekset vedrører klager over Lolland Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan nr. 360-131 med tilhørende miljørapport, som muliggør opstilling af 8 vindmøller ved Bogø Inddæmning. Planområdet ligger ca. 80 meter syd for det nærmeste Natura 2000-område N179, som bl.a. omfatter fuglebeskyttelsesområde F88. Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet omfatter bl.a. havørn, rørhøg og bramgås.

Natura 2000-områder er oprettet på baggrund af EU's fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatdirektiv og har til formål at beskytte en række truede, sårbare eller karakteristiske dyr, fugle, planter og naturtyper. Hvis man vil vedtage en plan som kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en vurdering af planens virkninger på området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger – en såkaldt konsekvensvurdering. Viser konsekvensvurderingen, at det ikke kan udelukkes, at planen kan skade områdets integritet, kan planen som udgangspunkt ikke vedtages, jf. planhabitatbekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Planklagenævnet har i den konkrete sag navnligt vurderet, at miljøvurderingen og lokalplanen lider af en væsentlig retlig mangel, da planhabitatbekendtgørelsens og habitatdirektivets krav ikke er opfyldt. Nævnet har på den baggrund ophævet kommunens afgørelse om endelig vedtagelse af lokalplanen.

Planklagenævnet har ved afgørelsen fundet, at oplysningsgrundlaget er mangelfuldt for så vidt angår påvirkningen af fugle på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde F88. Vurderingen indeholder således ikke efter nævnets opfattelse oplysninger, der er egnede til at fjerne enhver rimelig videnskabelig tvivl om, at de planlagte vindmøller ikke har skadelige virkninger for integriteten af Natura 2000-området. Nævnet har ved vurderingen navnlig lagt vægt på, at kommunen ikke nærmere har begrundet, at en øvre grænse på 2 % generelt kan anvendes som kriterium for en acceptabel påvirkning af fugle uanset art, samt at der ikke i miljørapporten er redegjort tilstrækkeligt for risikoen for fortrængning og barriereeffekt.

Nævnet har ikke hermed taget stilling til, hvilken påvirkning af de enkelte arter på udpegningsgrundlaget, der kan anses for acceptabel i forhold til at undgå skadelig virkning på Natura 2000-områdets integritet.

Nævnet bemærker, at lokalplanen kun kan vedtages, såfremt det uden rimelig tvivl kan fastslås, at planen ikke har skadelige virkninger på Natura 2000-områdets integritet. Hvis det ikke er tilfældet, kan projektet kun gennemføres, hvis betingelserne i undtagelsesbestemmelsen i habitatdirektivets artikel 6, stk. 4, som er implementeret i planhabitatbekendtgørelsens § 6, er opfyldt. Nævnet har ikke med denne afgørelse vurderet, om betingelserne eventuelt vil kunne være opfyldt.

Planklagenævnet har desuden ved afgørelsen fundet, at lokalplanen er i uoverensstemmelse med de generelle retningslinjer for vindmøller, som var fastsat i kommuneplan 2017-2029 for Lolland Kommune.

Planklagenævnet traf i den konkrete sag i februar 2022 delafgørelse om at tillægge klagerne over lokalplanen og miljørapporten opsættende virkning, da der, efter nævnets opfattelse, på det foreliggende grundlag, var en væsentlig usikkerhed med hensyn til, om en realisering af lokalplanen ville kunne medføre en skade Natura 2000-områdets integritet.

Du kan læse afgørelsen i sin helhed her.