Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort et sagskompleks vedrørende et vindmølleprojekt i Jammerbugt Kommune

28-04-2022
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Sagskomplekset vedrører et projekt til opstilling af 11 vindmøller ved Nørre Økse Sø i Jammerbugt Kommune. Projektområdet ligger i landzone og består hovedsagligt af dyrkede marker. På en del af projektområdet står 23 eksisterende vindmøller med en totalhøjde på ca. 70 m, som skal nedtages i forbindelse med projektets realisering.

Klagen er indbragt en gruppe beboere i området, der bl.a. har gjort gældende, at flagermusundersøgelserne og afværgeforanstaltningerne ikke er tilstrækkelige.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om at stadfæste afgørelsen om VVM-tilladelse med ændrede vilkår.

Nævnet har fastsat et vilkår om driftsstop på de to østligste vindmøller, ligesom der er stillet vilkår om, at der ikke må fjernes læhegn ved disse vindmøller. Vilkårene er fastsat, da nævnet har vurderet, at kommunen ikke har foretaget en nærmere undersøgelse af, om der konkret er yngle- og rasteområder for flagermus i nærheden af projektområdet, og da læhegnet ved møllerne efter nævnets vurdering kan tjene som en yderst central ledelinje for flagermus mellem de to potentielle yngle- og rasteområder nord og syd for projektområdet og ud til egnede fourageringsområder. Nævnet har i den forbindelse noteret sig bygherres erklæring om, at der til sikring af områdets eventuelle flagermusbestande vil blive gennemført driftsstop på bl.a. disse to møller.

For så vidt angår sagens øvrige klagepunkter, har nævnet ikke fundet anledning til at give medhold i klagen.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her.