Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort en sag vedrørende landanlægget til Vesterhav Nord Havmøllepark

21-06-2021
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Projektet omhandler etablering af et landanlæg inden for et fastlagt undersøgelsesområde fra kysten ved Ferringe og Vejlby til Herning. Inden for ca. 5 km fra ilandføringspunkterne forventes der tillige at skulle etableres en ny kabelstation.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om at ophæve Miljøstyrelsens afgørelse om VVM-tilladelse og har hjemvist sagen til fornyet behandling.

Miljøstyrelsens VVM-tilladelse fra 2017 var baseret på en væsentlighedsvurdering, hvor det fremgik, at projektet ikke ville kunne medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder, da det nærmeste Natura 2000-område var beliggende ca. 1,5 km fra undersøgelsesområdet.

På grund af en opdatering af Natura 2000-grænserne i november 2018 var afstanden til det nærmeste Natura 2000-område imidlertid efterfølgende blevet væsentligt reduceret til ca. 150 m.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har på den baggrund fundet, at en væsentlig påvirkning af det nærmeste Natura 2000-område ikke længere kan udelukkes på baggrund af den væsentlighedsvurdering, som forelå på tidspunktet for Miljøstyrelsens VVM-tilladelse. Det skyldes især risikoen for, at naturtypen våd hede, som er på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag og er kortlagt i nærheden af undersøgelsesområdet, påvirkes negativt af vandstands- og grundvandssænkninger ved anlægsarbejdets gennemførelse.

Nævnets afgørelse betyder, at Miljøstyrelsen skal udarbejde en ny VVM-tilladelse, når der er foretaget en væsentlighedsvurdering, som også omfatter det udvidede Natura 2000-område. Hvis en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området ikke kan udelukkes, skal projektets påvirkning af Natura 2000-området endvidere belyses ved en fuld konsekvensvurdering.