Forslag til finanslov for 2021: Genopretning af Nævnenes Hus’ bevilling

04-09-2020
Nævnenes Hus

Nævnenes Hus blev etableret med en markant faldende bevillingsprofil. I regeringens forslag til Finanslov for 2021 er der derfor foreslået en bevillingstilførsel, der samlet set vil skabe grundlaget for, at Nævnenes Hus kan have en stabil drift med lavere sagsbehandlingstider.

I 2018 blev der gennemført en ekstern budgetanalyse, der viste, at styrelsen er effektivt drevet, og at bevillingen falder mere, end styrelsen har mulighed for at effektivisere. I regeringens forslag til finanslov for 2021 er det på den baggrund foreslået, at Nævnenes Hus tilføres 10 mio. kr. i 2021, 11 mio. kr. i 2022, 12 mio. kr. i 2023 og 14 mio. kr. fra 2024 og frem.

Nævnenes Hus er sat i verden for at sekretariatsbetjene uafhængige nævn, så der kan træffes afgørelser af høj kvalitet inden for kortest mulig tid til gavn for borgere og virksomheder. Den foreslåede tilførsel vil bl.a. skabe grundlag for, at Nævnenes Hus varigt kan overholde den politiske målsætning om, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet maksimalt er 6 måneder. Med tilførslen vil bevillingen til Nævnenes Hus’ almindelige drift i 2024 samtidig være ca. en fjerdedel lavere end det økonomiske forbrug på styrelsens opgaveområder før etableringen.

Tilførslen vil betyde, at styrelsen afvikler et efterslæb af sager frem til medio 2021, hvorfor den beregnede gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet vil overstige 6 måneder i samme periode, hvorefter sagsbehandlingstiden vil falde til maksimalt 6 måneder i gennemsnit.

Med ”Klimaaftale for energi og industri mv. 2020” af 22. juni 2020 er der herudover afsat 15 mio. kr. årligt i 2021-2024 til et beredskab, der skal sikre, at klager over projekter omhandlende vedvarende energi kan afgøres med et loft på maksimalt 6 måneders sagsbehandlingstid. Dermed kan det hurtigt afklares, om et sol- og vindprojekt kan realiseres samtidig med, at borgeres og virksomheders retssikkerhed forbedres.

Samlet set vil der med forslag til finanslov for 2021 blive skabt grundlag for, at Nævnenes Hus kan have en stabil drift med lavere sagsbehandlingstider.