Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort en sag vedrørende bygge- og formidlingsprojekt på Nyborg Slotsholm

17-12-2020
Nævnenes Hus Miljø- og Fødevareklagenævnet

Sagen omhandler opførelsen af et større byggeprojekt på Nyborg Slotsholm, der skal bidrage til formidlingen af slottets rolle i Danmarks historie. Klagerne indeholder en lang række klagepunkter, herunder i forhold til om der foreligger et sådant særligt tilfælde, at der kan meddeles dispensation til projektet.

Et flertal på fire af Miljø- og Fødevareklagenævnets syv medlemmer har afgjort, at der ikke er tale om et sådant særligt tilfælde, der kan begrunde en dispensation. Afgørelsen begrundes i tre forhold:

  1. at museumslovens § 29 e, stk. 1, er en forbudsbestemmelse, og at praksis som følge heraf er restriktiv,
  2. at hensynet til de formidlingsmæssige interesser ikke opvejer projektets omfattende fysiske og visuelle indgreb fortidsmindet, herunder de arkæologiske lag, og
  3.  at en dispensation vil kunne medføre en uønsket præcedensvirkning.

Det betyder, at Slots- og Kulturstyrelsens dispensation til bygge- og formidlingsprojektet ændres til et afslag på dispensation.

Mindretallet fandt, at der var tale om et sådant særligt tilfælde, der kunne begrunde en dispensation. Mindretallet lagde vægt på, at det konkrete projekt skal understøtte formidlingen af Nyborg Slots historie, at projektet vil virke fremmende for forståelsen og oplevelsen af fortidsmindet og dets funktion, samt at projektet er udarbejdet på baggrund af omfattende arkæologiske undersøgelser. Mindretallet har vurderet, at en dispensation til projektet vil have en begrænset præcedensvirkning, som følge af projektets helt særlige karakter. Det var mindretallets opfattelse, at det forhold, at der er tale om et omfattende indgreb i fortidsmindet i det konkrete tilfælde opvejes af de særlige formidlingsmæssige interesser, der knytter sig til Nyborg Slotsholm.

Nævnenes Hus blev med aftalen om finansloven for 2019 tilført i alt 42 mio. kr. til i perioden 2019-2022 at afvikle en beholdning på 1.921 sager, der er modtaget før 1. juni 2018 i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet, herunder en række sager fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Nævnenes Hus prioriterer indsatsen yderligere og beholdningen forventes nu afviklet inden udgangen af 2021 og dermed et år før hidtil forudsat.

Afgørelsen kan læses på Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelsesportal via dette direkte link.