Ophævelse af VVM-tilladelse til kystbeskyttelsesanlæg i Jyllinge Nordmark

12-04-2019
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet modtog den 17. december 2018 klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 13. september 2018 om VVM-tilladelse til anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg i Roskilde Kommune og Egedal Kommune.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i marts tillagt klagen opsættende virkning.

Et enigt Miljø- og Fødevareklagenævn har i dag den 12. april 2019 truffet afgørelse om at ophæve Roskilde Kommunes afgørelse og hjemvise sagen til fornyet behandling.

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at VVM-tilladelsen er meddelt i strid med habitatdirektivet og habitatbekendtgørelsens regler. Nævnet henviser i afgørelsen til, at det følger af habitatdirektivet og EU-Domstolens praksis, at der først kan meddeles tilladelse til et projekt efter direktivets artikel 6, stk. 3, når den kompetente myndighed har sikret sig, at projektet ikke har negative indvirkninger på omhandlede Natura 2000-områdes integritet. Nævnet henviser til, at vurderingen skal foretages under hensyn til forsigtighedsprincippet, hvilket vil sige, at der først kan meddeles tilladelse, når der ud fra et videnskabeligt synspunkt ikke foreligger nogen rimelig tvivl i forhold til skadesvirkningerne, jf. EU-Domstolens praksis. Nævnet har i afgørelsen lagt vægt på, at projektets gennemførelse vil indebære et varigt tab af mindst 0,72 ha af et sammenhængende areal med naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, hvilket vil være i åbenbar strid med bevaringsmålsætningerne for de berørte naturtyper.

Afgørelsen kan læses her.