Forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i boringsnært beskyttelsesområde i Egedal Kommune

19-12-2017
Nævnenes Hus Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i tolv afgørelser opretholdt Egedal Kommunes forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler i et boringsnært beskyttelsesområde omkring Bjellekær Kildeplads. Forbuddet er opretholdt i forhold til både parcelhusejere og landmænd inden for området.

Beskyttelsesområdet udgør et ca. 67 ha stort område omkring kildepladsen, hvor der fra syv drikkevandsboringer, årligt er tilladelse til at oppumpe i alt ca. 1,2 mio. m3 drikkevand. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har behandlet det kommunale forbud i et såkaldt kombinationsnævn med deltagelse af såvel jurister, herunder to landsdommere, som sagkyndige i grundvands- og vandforsyningsforhold og læge medlemmer udpeget af Folketinget med henblik på at sikre, at almene og samfundsmæssige aspekter tilgodeses.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har med stemmerne 6-2 fastslået, at der er hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 24 til at opretholde forbuddet, forudsat at der er fare for forurening af grundvandet.

Flertallet har tillagt det vægt, at det i Danmark er et princip, at drikkevandsforsyning skal baseres på rent grundvand. Flertallet har på baggrund af oplysninger om geologiske forhold, udviklingen i vandkvalitet og fund af miljøfremmede stoffer fastslået, at beskyttelsesområdet må anses for særligt sårbart overfor en nedsivning af plantebeskyttelsesmidler, idet blot små mængder kan medføre en overskridelse af drikkevandskvalitetskrav. Der er lagt vægt på, at der er tale om samfundsmæssigt vigtige vandindvindingsanlæg, der forsyner hovedstadsområdet, og som kun vanskeligt kan erstattes. Flertallet fandt, at selv en begrænset risiko for uheld kan begrunde et forbud, og at det i den konkrete sag ikke er unødigt indgribende, heller ikke i forhold til parcelhusejerne.

Et mindretal på to medlemmer fandt, at et forbud er mere vidtgående end nødvendigt, idet de bl.a. ikke fandt det godtgjort, at der er en reel trussel mod grundvandet ved korrekt anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. De to medlemmer fandt således, at forbuddet bør ophæves.

Kommunens afgørelser om erstatning er ikke prøvet af Miljø- og fødevareklagenævnet, men kan indbringes for taksationskommissionen. Klagerne er af kommunen blevet tildelt erstatninger på mellem 5.000 og ca. 900.000 kr.

Afgørelse i NMK 1001145 (pdf)

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse BNBO (pdf)