Om nævnet

Ankenævnet vedrørende Oplæringsvirksomheders opgave er at afgøre klager fra virksomheder, der ikke er blevet godkendt som praktikplads af det faglige udvalg.

Ankenævnet vedrørende Oplæringsvirksomheder afgør klager fra virksomheder, der ikke er blevet godkendt som praktikplads af det faglige udvalg.

Ankenævnet kan tilsidesætte en afgørelse truffet af et fagligt udvalg og sætte sin egen afgørelse i stedet.

Klager over et fagligt udvalgs afgørelse kan indgives af den virksomhed, som afgørelsen vedrører, eller af vedkommendes faglige organisation.

Ankenævnet vedrørende Oplæringsvirksomheder træffer afgørelse i sager ved stemmeflertal. I kendelserne beskriver nævnet sagen og begrunder afgørelsen.

Nævnets medlemmer

Nævnet består af 5 medlemmer:

En formand som er landsdommer:

  • Ida Skouvig

Et medlem udpeget af Landsorganisationen i Danmark (LO):

  • Trine Rasmussen
  • Pernille Leidersdorff-Ernst, stedfortræder

Et medlem udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening (DA):

  • Sune Holm Pedersen 
  • Alex Hooshiar, stedfortræder

Et medlem udpeget af Kommunernes Landsforening og Danske Regioner i forening:

  • Michael Christian Wolffhechel
  • Ursula Dybmose, stedfortræder

Et medlem udpeget af Finansministeriet:

  • Signe Plough Hansen
  • Josephine Tækker, stedfortræder


I behandlingen af en klagesag deltager formanden, medlemmet indstillet af Landsorganisationen i Danmark og et arbejdsgivermedlem.

Er klageren en privat virksomhed, deltager medlemmet indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening.

Er klageren en kommunal myndighed eller virksomhed, deltager medlemmet indstillet af Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Er klageren en statslig virksomhed, deltager medlemmet indstillet af Finansministeriet.

Behandling af personoplysninger

Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger i Ankenævnet vedr. Oplæringsvirksomheder