Privatlivspolitik

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Nævnenes Hus privatlivspolitik

Vi behandler oplysninger om dig i forbindelse med behandling af din sag, i overensstemmelse med gældende love og regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med den største respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Indhold

Information om behandling af oplysninger

Nævnenes Hus som dataansvarlig

Nævnenes Hus er dataansvarlig i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Det vil sige, at Nævnenes Hus er ansvarlig for, at de oplysninger, Nævnenes Hus modtager fra dig eller om dig i forbindelse med en sag, kun behandles i overensstemmelse med gældende regler.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret et eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være navn, adresse eller cpr-nummer, men også lokaliseringsdata eller adresse på din internetforbindelse.

Hvorfra stammer oplysningerne?

Nævnenes Hus behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, typisk ved klagesagsbehandling i et af vore mange nævn, og de oplysninger om dig, som vi modtager fra andre myndigheder eller fra sagens parter i forbindelse med behandling af en klage. Nævnenes Hus kan også selv indhente oplysninger om dig fra andre myndigheder eller andre parter i sagen, når det er nødvendigt for at kunne træffe afgørelse i en sag.

Hvornår må vi bruge dine oplysninger?

Nævnenes Hus kan lovligt behandle oplysninger om dig, når det er nødvendigt for at kunne behandle eller træffe afgørelse i en sag. Vi behandler også personoplysninger, når vi skal indstille nævnsmedlemmer til udpegning.

Hvor behandles dine personoplysninger?

Nævnenes Hus sekretariatsbetjener en række uafhængige domstolslignende nævn. Nævnenes sekretariater behandler personoplysninger med det formål at kunne træffe korrekte afgørelser af høj kvalitet så hurtigt som muligt.

Vi opbevarer og behandler personoplysninger i vores It-systemer, f.eks. i vores elektroniske sagsbehandlingssystem (ESDH) og i vores klageportaler på hjemmesiden.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Medarbejderne i Nævnenes Hus har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af din sag. Medarbejderne i Nævnenes Hus underskriver tavshedserklæringer for at sikre fortroligheden af dine oplysninger.

Styrelsen ’Statens IT’, der er databehandler for hovedparten af Nævnenes Hus systemer, har også adgang efter instruks fra Nævnenes Hus i det omfang, det er nødvendigt for at kunne foretage driften af It-systemerne på vegne af Nævnenes Hus

Hvordan og hvor længe opbevarer vi oplysninger om dig?

Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt i It-systemer med kontrolleret og begrænset adgang, og på servere, placeret i særligt sikrede lokaler. Vi arbejder kontinuerligt for at beskytte fortroligheden af de oplysninger, vi behandler, og på at sikre oplysningerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion.

Oplysninger om dig gemmes så længe, det er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning.

I hvilke tilfælde videregiver vi oplysninger om dig?

De oplysninger, du afgiver til Nævnenes Hus, vil ofte blive videregivet til sagens parter, sagkyndige og eventuelle patientrådgivere i forbindelse med partshøring og oplysning af sagen, samt til nævnsmedlemmer. Videregivelse vil kun ske, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse.

Dine rettigheder

Hvilke rettigheder har du?

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder. Rettighederne fremgår særligt af artikel 13-18 og 20-22 i forordningen.

Underretning om, at dine personoplysninger behandles Nævnenes Hus skal give dig en række informationer, hvis vi behandler oplysninger, som vi ikke har modtaget fra dig selv.

Du skal have oplysninger om:

 • Den dataansvarlige
 • Kontaktoplysninger om databeskyttelsesrådgiveren
 • Formålene med og retsgrundlaget for behandling af oplysningerne
 • Hvilke oplysninger, der indsamles
 • Hvor oplysningerne stammer fra
 • Hvem der modtager oplysningerne
 • Hvor længe oplysningerne opbevares, eller kriterier der bruges til at fastlægge, hvor længe oplysningerne opbevares
 • Din ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af brugen af oplysninger om dig
 • Din ret til at klage over behandlingen af personoplysninger

Nævnenes Hus kan undlade at give dig oplysningerne, hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats.

Indsigt i hvilke oplysninger, der behandles

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, som Nævnenes Hus behandler om dig. Det betyder, at du har ret til at se de personoplysninger, vi har om dig, og at du har ret til at modtage nedenstående oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler oplysninger om dig:

 • Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen
 • Hvilke personoplysninger, vi behandler, og oplysninger om, hvorfra de stammer, hvis det er muligt
 • Modtagerne af oplysningerne
 • Hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret, eller kriterier, der anvendes til at fastlægge, hvor længe oplysningerne opbevares
 • Din ret til at anmode Nævnenes Hus om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af brugen af oplysninger om dig

Nævnenes Hus kan afvise at imødekomme din anmodning om indsigt, hvis du derved vil få oplysninger, der kan krænke andres rettigheder og friheder.

Retten til berigtigelse af oplysninger, der behandles

Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig så hurtigt som muligt, og du har ret til at få tilføjet supplerende oplysninger, hvis oplysningerne er ufuldstændige.

Retten til sletning af oplysninger, der behandles

Du har ret til at få slettet oplysninger om dig så hurtigt som muligt. Du kan dog ikke få oplysningerne slettet, så længe de er nødvendige for at opfylde formålene med Nævnenes Hus behandling af dem, eller hvis sletning vil stride mod Nævnenes Hus forpligtelser efter gældende lovgivning,

Retten til begrænsning af oplysninger, der behandles

Under visse omstændigheder har du ret til, at behandlingen af oplysninger om dig begrænses, f.eks. mens det undersøges, om oplysningerne er korrekte, eller om oplysningerne er nødvendige for at fastlægge et retskrav.

Klagemuligheder og rådgivning

Klagemuligheder

Du kan klage til Datatilsynet over Nævnenes Hus behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.
Datatilsynet kan kontaktes på e-mail: . Datatilsynets adresse er: Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Datatilsynet er den uafhængige statslige myndighed, som fører tilsyn med, at reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven overholdes. Datatilsynet har bl.a. til opgave at vejlede og rådgive myndighederne i behandlingen af personoplysninger. Datatilsynet behandler også klager over myndigheders behandling af personoplysninger samt gennemfører inspektioner hos myndigheder og private virksomheder.

Databeskyttelsesrådgiver

Erhvervsministeriet har udpeget Frederic Fursund som databeskyttelsesrådgiver for Nævnenes Hus,
Databeskyttelsesrådgiverens opgave er bl.a. at sikre, at Erhvervsministeriets syv styrelser og departement overholder reglerne om, hvordan personoplysninger behandles lovligt og sikkert. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er også at rådgive og orientere relevante dele af ministeriet om regler for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger i Nævnenes Hus.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mail-adressen eller på telefonnummer 33 92 33 50.

Om denne politik og vores kontaktoplysninger

Cookiepolitik

Nævnenes Hus har også en cookiepolitik, der fortæller, hvordan vi behandler cookies på vores hjemmeside.

Ændring af privatlivspolitikken

Privatlivspolitikken ændres løbende, når det er nødvendigt.

Kontaktoplysninger:
Nævnenes Hus
Toldboden 2, 8800 Viborg
E-mail:
Telefonnummer: 72405600
CVR-nummer: 37795526