Privatlivspolitik

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Nævnenes Hus’ privatlivspolitik

                                                                                                                              

Vi behandler oplysninger om dig i forbindelse med behandling af din sag i overensstemmelse med gældende love og regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med den største respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Indhold

Information om behandling af oplysninger

Dine rettigheder

Klagemuligheder og rådgivning

Tjenester på sociale medier

Nyheder fra afgørelsesportalerne

Om denne politik og vores kontaktoplysninger

Cookiepolitik (bilag til privatlivspolitikken)

 

Information om behandling af oplysninger

Nævnenes Hus og nævnene som dataansvarlige

Nævnenes Hus eller det nævn, der behandler din sag eller en henvendelse fra dig, er dataansvarlig i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Det vil sige, at Nævnenes Hus eller nævnet er ansvarlig for, at oplysninger modtaget fra dig eller om dig i forbindelse med en sag eller en anden henvendelse, kun behandles i overensstemmelse med gældende regler. I de tilfælde, hvor et af nævnene i Nævnenes Hus er dataansvarlig, er der indgået en aftale mellem nævnet og Nævnenes Hus om, at Nævnenes Hus i videst muligt omfang varetager nævnets forpligtelser i henhold til regler om databeskyttelse.

 

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være navn, en privatadresse eller et cpr-nummer, men også lokaliseringsdata eller adresse på din internetforbindelse.

 

Hvorfra stammer oplysningerne?

Nævnenes Hus og nævnene behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, typisk ved klagesagsbehandling i et af nævnene. Nævnenes Hus, og nævnene behandler også de oplysninger om dig, som vi modtager fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere mv. Nævnenes Hus kan også selv indhente oplysninger om dig fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere, når det er nødvendigt for styrelsens eller et nævns varetagelse af opgaver, herunder at kunne træffe afgørelse i en klagesag.


Hvornår må vi bruge dine oplysninger?

Nævnenes Hus og nævnene kan i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og g, lovligt behandle oplysninger om dig, når det er nødvendigt for at kunne behandle eller træffe afgørelse i en sag, besvare din henvendelse samt i forbindelse med styrelsens eller nævnenes behandling af anmodninger om aktindsigt.

 

Endvidere kan Nævnenes Hus og nævnene lovligt behandle følsomme personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g, når behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU eller dansk ret.

 

Nævnenes Hus og nævnene behandler dit CPR-nr., når det er nødvendigt for at kunne behandle eller træffe afgørelse i en sag samt i forbindelse med styrelsens eller nævnenes behandling af anmodninger om aktindsigt, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

 

Det samme gør sig gældende, når styrelsen behandler indstillinger af nævnsmedlemmer, som skal udpeges af erhvervsministeren.


Hvor behandles dine personoplysninger?

Dine personoplysninger behandles i styrelsens it-systemer, f.eks. i styrelsens elektroniske sagsbehandlingssystem (ESDH) og i styrelsens klageportal. Dine personoplysninger kan derudover blive behandlet i fælles statslige it-systemer.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Medarbejderne i Nævnenes Hus har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af din sag. Medarbejderne i Nævnenes Hus er undergivet straffelovens regler om tavshedspligt og underskriver i forbindelse med deres ansættelsesstart tavshedserklæringer for at sikre fortroligheden af dine oplysninger. Tavshedspligten ophører ikke ved fratræden.

Formænd og medlemmer af nævnene får dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne træffe afgørelser.

Styrelsen ’Statens It’, der er databehandler for hovedparten af Nævnenes Hus’ systemer, har også adgang efter instruks fra Nævnenes Hus i det omfang, det er nødvendigt for at kunne foretage driften af it-systemerne på vegne af Nævnenes Hus.

 

Hvordan og hvor længe opbevarer vi oplysninger om dig?

Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt i it-systemer med kontrolleret og begrænset adgang, og på servere placeret i særligt sikrede lokaler. Vi arbejder kontinuerligt for at beskytte fortroligheden af de oplysninger, vi behandler, og på at sikre oplysningerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion.

 

Oplysninger om dig gemmes så længe, som det er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder arkivloven.

 

I hvilke tilfælde videregiver vi oplysninger om dig?

Videregivelse vil kun ske, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse. Nævnenes Hus og nævnene kan eksempelvis videregive dine oplysninger til sagens parter, sagkyndige i forbindelse med partshøring og oplysning af sagen i øvrigt. Dine oplysninger kan også blive videregivet i forbindelse med aktindsigt.

 

Videoovervågning af Nævnenes Hus

Der foretages indvendig videoovervågning i Nævnenes Hus’ indgangshal og receptionsområde samt udvendig videoovervågning foran indgangen til Nævnenes Hus og på fælles udendørsarealer. Videoovervågningen foretages navnlig med henblik på at sikre tryghed for dem som færdes i og omkring bygningen. Der er ikke opsat mikrofoner eller andre tekniske foranstaltninger til at optage lyd.

 

I hvilke tilfælde videregiver vi overvågningsmateriale med dig?

Overvågningsmaterialet fra den indvendige videoovervågning videregives som udgangspunkt ikke til andre modtagere.

For så vidt angår både den indvendige og den udvendige videoovervågning, vil videoovervågningsmaterialet i særlige tilfælde og af hensyn til politiets eventuelle efterforskning blive udleveret til politiet. Videoovervågningsmaterialet opbevares i sikre miljøer og med begrænset adgang.

 

Hvem har adgang til overvågningsmaterialet?

Den udvendige videoovervågning udgør dels overvågning med Nævnenes Hus’ egne kameraer, samt overvågning foretaget af Boka Group A/S, som er selvstændige dataansvarlige.

Overvågningsmaterialet fra den del af den udvendige overvågning, som bliver foretaget af Boka Group A/S, bliver direkte videregivet til Boka Group A/S til deres opbevaring, hvorfor Nævnenes Hus som udgangspunkt ikke har adgang til dette. Der sker ikke en videregivelse af den videoovervågning, som foretages med Nævnenes Hus’ egne kameraer.

Medarbejdere i Administrationen i Nævnenes Hus er ansvarlige for at gennemgå videoovervågningsmaterialet, når der er en saglig begrundelse herfor.

 

Hvor længe opbevarer vi overvågningsmaterialet?

Videoovervågningsmaterialet slettes efter 30 dage.

 

Optagelse af samtaler ved henvendelse til Nævnenes Hus’ Info-center

Nævnenes Hus kan i afgrænsede perioder optage de opkald, der modtages hos Nævnenes Hus’ Info-center. Optagelsen vil blive anvendt som led i undervisning af vores medarbejdere, som besvarer henvendelser i Info-centeret. Opkaldende optages alene, hvis du forinden samtalens start har givet samtykke hertil.

 

Hvor længe opbevarer vi de optagede samtaler?

Optagelserne af samtalerne slettes umiddelbart efter undervisningen af medarbejdere er afsluttet og senest efter 30 dage.

Dine rettigheder

Hvilke rettigheder har du?

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder. Rettighederne fremgår særligt af artikel 13-18 og 20-22 i forordningen.  

 

I det følgende beskrives dine rettigheder mere overordnet. Hvis du ønsker en mere udførlig beskrivelse af dine rettigheder, kan du læse forordningen, Vejledning om de registreredes rettigheder fra Datatilsynet eller rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver på .

 

Underretning om, at dine personoplysninger behandles

Nævnenes Hus og nævnene skal give dig en række informationer, hvis vi behandler oplysninger om dig. Det gælder både, når vi modtager oplysninger fra dig, men også når vi modtager oplysninger om dig fra andre end dig selv.

 

Du skal have oplysninger om:

 • Den dataansvarlige
 • Kontaktoplysninger om databeskyttelsesrådgiveren
 • Formålene med og retsgrundlaget for behandling af oplysningerne
 • Hvilke oplysninger der indsamles
 • Hvor oplysningerne stammer fra
 • Hvem der modtager oplysningerne
 • Hvor længe oplysningerne opbevares eller kriterier, der bruges til at fastlægge, hvor længe oplysningerne opbevares
 • Din ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af brugen af oplysninger om dig
 • Din ret til at klage over behandlingen af personoplysninger

Nævnenes Hus kan undlade at give dig oplysningerne, hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats, eller i de tilfælde hvor det vurderes, at du allerede må antages at være bekendt med oplysningerne.

Indsigt i hvilke oplysninger, der behandles

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, som Nævnenes Hus og nævnene behandler om dig. Det betyder, at du har ret til at se de personoplysninger, vi har om dig, og at du har ret til at modtage nedenstående oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler oplysninger om dig:

 

 • Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen
 • Hvilke personoplysninger vi behandler, og oplysninger om, hvorfra de stammer, hvis det er muligt
 • Modtagerne af oplysningerne
 • Hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret eller kriterier, der anvendes til at fastlægge, hvor længe oplysningerne opbevares
 • Din ret til at anmode Nævnenes Hus og nævnene om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af brugen af oplysninger om dig

 

Nævnenes Hus og nævnene kan afvise at imødekomme din anmodning om indsigt, hvis du derved vil få oplysninger, der kan krænke andres rettigheder og friheder.

 

Retten til berigtigelse af oplysninger, der behandles

Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig så hurtigt som muligt, og du har ret til at få tilføjet supplerende oplysninger, hvis oplysningerne er ufuldstændige.

 

Retten til sletning af oplysninger, der behandles

Du har ret til at få slettet oplysninger om dig så hurtigt som muligt. Der er dog som hovedregel ikke en mulighed for at slette oplysninger på grund af forvaltningsretten, offentlighedsretten og arkivloven, som gælder for offentlige myndigheder. Du kan derfor ikke få oplysninger slettet, så længe de er nødvendige for at opfylde formålene med Nævnenes Hus’ og nævnenes behandling af dem, eller hvis sletning vil stride mod Nævnenes Hus’ og nævnenes forpligtelser efter gældende lovgivning,

 

Retten til begrænsning af oplysninger, der behandles

Under visse omstændigheder har du ret til, at behandlingen af oplysninger om dig begrænses, f.eks. mens det undersøges, om oplysningerne er korrekte, eller om oplysningerne er nødvendige for at fastlægge et retskrav.

 

Retten til indsigelse mod behandling af oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Nævnenes Hus’ eller nævnenes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til at transmittere oplysninger, der behandles (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (f.eks. pdf-format) samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klagemuligheder og rådgivning

Klagemuligheder

Du kan klage til Datatilsynet over Nævnenes Hus’ og nævnenes behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen. Datatilsynet kan kontaktes på e-mail: eller telefonnummer 33 19 32 00. Datatilsynets adresse er: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

 

Datatilsynet er den uafhængige statslige myndighed, som fører tilsyn med, at reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven overholdes. Datatilsynet har bl.a. til opgave at vejlede og rådgive myndighederne i behandlingen af personoplysninger. Datatilsynet behandler også klager over myndigheders behandling af personoplysninger samt gennemfører inspektioner hos myndigheder og private virksomheder.

 

Databeskyttelsesrådgiver

Erhvervsministeriet har udpeget Ronnie Sunil Sodhi som databeskyttelsesrådgiver for Nævnenes Hus.

 

Databeskyttelsesrådgiverens opgave er bl.a. at sikre, at Erhvervsministeriets syv styrelser, herunder Nævnenes Hus og departement, overholder reglerne om, hvordan personoplysninger behandles lovligt og sikkert. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er også at rådgive og orientere relevante dele af ministeriet om regler for databeskyttelse.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger i Nævnenes Hus og nævnene.

 

Databeskyttelsesrådgiver Ronnie Sunil Sodhi kan kontaktes på e-mail: eller på telefonnummer: 33 92 33 50.

Tjenester på sociale medier

Vores hjemmeside kan indeholde sociale mediefunktioner som LinkedIn og YouTube-videoer, der har deres egne privatlivspolitikker. Hvis du bruger de sociale mediefunktioner fra vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at læse disses betingelser og vilkår samt privatlivspolitik grundigt, inden du afgiver personoplysninger til f.eks. LinkedIn eller YouTube.

Nyheder fra afgørelsesportalerne

Nævnenes Hus tilbyder dig at oprette abonnement på vores afgørelsesportaler, hvorefter det er muligt at modtage orienteringer om nye afgørelser eller nyheder hos det enkelte nævn.

 

Formålet og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Nævnenes Hus behandler dine personoplysninger med det formål at udsende orienteringer om nyt på afgørelsesportalerne. Herudover kan dine data benyttes i anonymiseret form til statistiske formål.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af det samtykke, som du giver ved tilmeldingen på afgørelsesportalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

Hvilke personoplysninger behandler vi, og hvem har adgang hertil?

Nævnenes Hus behandler dine almindelige personoplysninger i form af det navn og den e-mailadresse, som du har indtastet ved tilmeldingen til nyhedsbrevet.

 

Nævnenes Hus benytter en databehandler, der efter instruks fra Nævnenes Hus har adgang til dine personoplysninger i det omfang, som det er nødvendigt for at levere dennes tjenester til os. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre end vores databehandler.

 

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage.

 

Ved bekræftet afmelding, eller hvis du ikke har bekræftet din tilmelding på nyhedsløsningen, gemmer vi dine personoplysninger i op til syv dage.

 

Hvordan trækker jeg mit samtykke tilbage?

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at afmelde dig nyhedsbrevet via det link, som findes i bunden af de tilsendte nyhedsmails eller ved at kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger.

 

Når du trækker dit samtykke tilbage, kan Nævnenes Hus ikke længere behandle dine personoplysninger. Der har den betydning, at vi ikke længere kan sende dig nyhedsbreve med senest nyt hos nævnet.

 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Om denne politik og vores kontaktoplysninger

Cookiepolitik

Nævnenes Hus har også en cookiepolitik, der fortæller, hvordan vi behandler cookies på vores hjemmesider. Du kan se cookiepolitikken nedenfor.  

 

Ændring af privatlivspolitikken

Privatlivspolitikken ændres løbende, når det er nødvendigt. Politikken er senest opdateret den 24. april 2024.

 

Kontaktoplysninger:

Nævnenes Hus

Toldboden 2, 8800 Viborg

E-mail:

Telefonnummer: 72 40 56 00

CVR-nummer: 37795526

Cookiepolitik (Bilag til privatlivspolitikken)

Hvad er en cookie?

Cookies anvendes i dag på stort set alle hjemmesider. I mange tilfælde kan cookies være nødvendige for at levere en service på en hjemmeside. En cookie er en lille datafil, som lægges på din computer, smartphone eller anden enhed, du bruger. Cookies udgør ikke på nogen måde en trussel mod din enhed og får ikke adgang til programmer, apps eller personlige informationer på din enhed. Den kan heller ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.

 

Cookies på www.naevneneshus.dk

Nævnenes Hus bruger cookies med det formål at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du accepterer cookies på vores hjemmeside, bruger vi dem til at undersøge, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

 

Hvordan undgår jeg, at der bruges cookies?

Første gang du kommer ind på denne hjemmeside, ser du et banner med information om cookies til statistik. Hvis du klikker på linket "Nej tak til cookies”, sættes der ingen cookies til statistik. Vi bruger dog en cookie for at huske dit nej tak til statistik.

 

Hvad sker der, hvis jeg ikke accepterer cookies fra www.naevneneshus.dk?

Du kan stadig bruge naevneneshus.dk uden at acceptere cookies.

Hvilke slags informationer indsamler vi?

Hvis du besøger vores hjemmeside, og accepterer brugen af cookies, samler vi automatisk oplysninger om, hvordan du bruger hjemmesiden. Vi videregiver ikke oplysningerne.

Slet eller slå cookies fra i browseren 

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at ved at slå cookies fra, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge. 

 

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det, afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.