Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort en sag vedrørende § 25-tilladelse til etablering af en forbindelsesvej fra erhvervsområde Vega til motorvej E45

23-02-2023
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse om at ophæve Horsens Kommunes afgørelse om 25-tilladelse til etablering af forbindelsesvej og har hjemvist sagen til fornyet behandling.

Projektet omfatter etablering af en 1,3 km lang forbindelsesvej mellem Vrøndingvej og motorvej E45 afkørsel nr. 56b Horsens C. Midt på vejstrækningen vil vejen blive ført over Bygholm Å og Hatting Bæk på en ca. 130 m lang landskabsbro.

I forbindelse med projektet vil det opsamlede regnvand fra vejen blive ledt til fire regnvandsbassiner med udledning til Bygholm Å.

Sagen har været behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet på et nævnsmøde i den læge afdeling. Afgørelsen er truffet af nævnets juridiske formand, to landsdommere og fire læge medlemmer udpeget af Folketinget.

Et flertal i nævnet finder, at afgørelsen om § 25-tilladelsen lider af væsentlige retlige mangler for så vidt angår vandrammedirektivet og habitatdirektivet. Afgørelsen ophæves og hjemvises.

Ophævelsen skyldes følgende forhold:

  1. § 25-tilladelsen er ikke i overensstemmelse med det lovgrundlag, som gennemfører vandrammedirektivet, idet projektet vil medføre en forringelse af tilstanden for målsatte overfladevandområder.
  2. Kommunen har ikke haft tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, at projektets anlægsfase ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområder for bilag IV-arter i området i overensstemmelse med habitatdirektivet.

Påvirkning af målsatte overfladevandområder

Et flertal i nævnet har vurderet, at § 25-tilladelsen ikke er i overensstemmelse med indsatsbekendtgørelsens § 8, stk. 3, idet projektet vil medføre en forringelse af Bygholm Å’s økologiske tilstand i form af en forringelse af kvalitetselementet for miljøfarlige forurenende stoffer for så vidt angår kobber, uanset at kvalitetskravet for overfladevandet allerede er overskredet, og overfladevandets tilstandsniveau er det lavest mulige.

Flertallet har endvidere bemærket, at det efter nævnets vurdering ikke er i overensstemmelse med forpligtigelsen til at forebygge forringelser af tilstanden af overfladevand at tillade en mertilførsel af kobber efter en konkret væsentlighedsvurdering som anført i Miljøstyrelses vejledning til indsatsbekendtgørelsen, når kvalitetskravet allerede er overskredet. Flertallet har lagt særlig vægt på EU-Domstolens fortolkning af regelgrundlaget i en række nyere domme om vandrammedirektivets anvendelse.

Et mindretal (to læge medlemmer) har vurderet, at § 25-tilladelsen er i overensstemmelse med indsatsbekendtgørelsens § 8, stk. 3, da mertilførelsen af kobber til Bygholm Å er så lille, at den kan defineres som ikke-betydende i overensstemmelse med den grænse for mertilførsel af miljøfremmede stoffer på 5 %, som fremgår af Miljøstyrelsens FAQ om spørgsmål og svar om udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet, hvorfor der kan meddeles tilladelse.

Påvirkning af bilag IV-arter - flagermus

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at kommunen ikke har haft et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, at projektet ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområder for de ni registrerede flagermusarter i området. Flertallet har lagt vægt på, at der ikke er foretaget en vurdering af, om støjen i anlægsfasen fra nedramning af spuns vil kunne påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

Et flertal i nævnet finder i øvrigt, at kommunen har haft et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, at projektets øvrige dele ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområder for de ni registrerede flagermusarter i området.

Et mindretal (et lægt medlem) har vurderet, at kommunen ikke har haft et tilstrækkeligt grundlag for at konkludere, at projektet ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet for flagermusarterne i området i driftsfasen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser betyder, at kommunen ved en fornyet behandling bør være opmærksom på at sikre, at projektet ikke samlet medfører en mertilførsel af kobber til vandløbet. Hvis dette ikke er muligt, kan projektet herefter alene tillades under opfyldelse af fravigelsesbetingelserne i vandrammedirektivets art. 4, stk. 7. Miljø- og Fødevareklagenævnet har ikke taget stilling til om betingelserne for fravigelse efter miljømålsbekendtgørelsens § 4, stk. 3, er opfyldt.

Ved en fornyet behandling bør kommunen samtidig foretage en vurdering af, om støj fra projektet i anlægsfasen kan påvirke bilag IV-arter af flagermus, særligt i yngleperioder.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan læses i sin helhed her på nævnets afgørelsesportal.