Sådan skal I behandle klagen i klageportalen

Her finder I information om, hvordan I indsender klager og oplysninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Forkert førsteinstans

Hvis klageren har valgt en forkert førsteinstans, er det den myndighed, som har modtaget klagen, der er ansvarlig for at videresende til korrekt førsteinstans. I klageportalen kan I videresende sagen direkte til en række førsteinstanser. Hvis den korrekte førsteinstans ikke er tilgængelig i klageportalen, kan I læse mere om processen her.

Genvurdering og evt. genoptagelse

Inden videresendelse af klagen til nævnet bør kommunen vurdere, om klagen giver anledning til at ændre afgørelsen (genoptagelse af sagen). Hvis kommunen beslutter at genoptage sagen, skal kommunen registrere det i klageportalen. Det betyder, at klagen afsluttes, og klagen skal i så fald ikke videresendes til nævnet.

Parter i sagen

Sagens parter er f.eks. de personer, myndigheder, virksomheder og foreninger mv. der er involveret i klagesagen. I klageportalen indtastes ansøger, ejendommens ejer, yderligere klagere eller andre involverede myndigheder som "Anden part". 

Omboende eller andre, som f.eks. har fremsendt indsigelser til myndigheden, før der blev truffet afgørelse i sagen, men som ikke har klaget over den endelige afgørelse, er ikke sagsparter.

Videresendelse til nævnet

Når I skal sende og oplyse en sag til Miljø- og Fødevareklagenævnet, skal I:

  • Efter klagefristens udløb sendes klagen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen. Nævnet skal som udgangspunkt have klagesagen 3 uger efter klagefristens udløb.
  • Tilføje eventuelle andre parter på klagesagen, eksempelvis ansøger, lodsejer osv. i klageportalen, så sagen er fuldt oplyst, når nævnet modtager den.
  • Sende al relevant materiale, som har indgået i jeres behandling af sagen, herunder ansøgningen.
  • Sende en liste over alle akterne i jeres sag, ikke blot de dokumenter, som I sender til nævnet.

Klager bliver orienteret om jeres udtalelse via klageportalen, når klagen bliver videresendt til nævnet. I skal derfor sende en kopi af jeres udtalelse til de andre parter i klagesagen uden om klageportalen. Det skal fremgå af orienteringen, at parterne har en frist på 3 uger til at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Foreløbige klager

Hvis I modtager en foreløbig klage, skal sagen dog først sendes til nævnet, når I har modtaget den uddybende klage, og I har vurderet, om afgørelsen skal fastholdes. I bør fastsætte en frist for uddybning over for klageren og følge op. Hvis der går lang tid, uden at klageren uddyber klagen, kan I videresende klagen til nævnet.

I skal videresende klagen, selvom klagefristen er overskredet, eller klagen af andre grunde ikke kan behandles af nævnet, da det er nævnet, der i så fald skal afvise klagen.

Store filer

Hvis store kortplaner eller lignende fysiske sagsakter indgår i sagen, sendes disse separat pr. post eller elektronisk via sikker mail til . Vær opmærksom på, at I ikke må sende links indeholdende sagsmateriale. 

De filer, som sendes via klageportalen, skal være adskilte og så vidt muligt navngivet efter deres indhold, dvs. ikke som sammenhængende tiff-fil eller pdf-fil med alle sagens dokumenter.