Relevant lovgivning

Her kan du finde en oversigt over de væsentligste regler, klagenævnets høringssvar og relevante artikler.

Lov om Klagenævnet for Udbud

Lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer 

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

Bekendtgørelse nr. 887 af 11. august 2011 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer

Tilbudsloven

Bekendtgørelse 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med de ændringer, der følger af lov nr. 572 af 6. juni 2007.

Udbudsloven

Lov nr. 10 af 6. januar 2023 (udbudsloven)

Lovforslag L19 - Forslag til udbudsloven

Udbudsdirektivet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF

Bekendtgørelse nr. 1078 af 29. juni 2022 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester 

Forsvars- og sikkerhedsdirektivet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF

Bekendtgørelse nr. 1077 af 29. juni 2022 om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet med senere ændringer

Koncessionsdirektivet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter

Bekendtgørelse nr. 1080 af 29. juni 2022 om tildeling af koncessionskontrakter

Offentlige indkøb med grænseoverskridende interesse under tærskelværdien

Bekendtgørelse af 30. november 2016 om anvendelse af elektronisk kommunikation i udbud og om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse, med senere ændringer

Fristforordningen

Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter

ESPD-forordningen

Kommissionens Gennemførselsforordning nr. 2016/7 af 5. januar 2016 om en standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD)

Kontroldirektiverne

Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2007/66/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF for så vidt angår forbedring af effektiviteten af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter

Rådets direktiv 92/13/EØF af 25. februar 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelse af EF-reglerne for fremgangsmåden ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation

Rådets direktiv 89/665/EØF af 21. december 1989 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige indkøbs- samt bygge og anlægskontrakter

Seneste høringssvar fra klagenævnet

  • Klagenævnets høringssvar af 28. marts 2023 (pdf) vedrørende udkast til lovforslag om ændring af investeringsscreeningsloven og lov om Klagenævnet for Udbud samt udkast til bekendtgørelse om håndhævelse af sanktioner vedrørende offentlige kontrakter udstedt ved Rådets forordning (EU) 2022/576.

Artikler

  • Mette Frimodt Hansen og Kirsten Thorup: Standstill og opsættende virkning i udbudsretten (trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2010 tillæg B, side 303 ff.)
  • Michael Ellehauge: Erfaringer med håndhævelsen af EU´s udbudsregler (trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2013 tillæg B, side 241 ff.)
  • Katja Høegh og Kirsten Thorup: Standstill og opsættende virkning inden for udbudsretten – endnu en gang (Ugeskrift for Retsvæsen 2016 tillæg B, side 403 ff)