Inspiration til klagevejledning

 

Informationer, der skal fremgå af klagevejledningen

I afgørelser, der kan påklages til Planklagenævnet, skal I indsætte en klagevejledning, der orienterer om, hvordan klageren skal indgive en eventuel klage til nævnet. I vejledningen skal klagefristen også fremgå. Der gælder dog ingen klagefrist i forhold til afgørelser om aktindsigt. Det kan også være en god idé at beskrive, hvem der er klageberettiget.

Eksempel på klagevejledning

Klage til Planklagenævnet

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for [skriv jeres myndigheds navn] via klageportalen.

[Indsættes, hvis der er krav om gebyrbetaling ved klage:] Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til [jeres myndigheds navn]. Hvis [jeres myndigheds navn] fastholder afgørelsen, sender [jeres myndigheds navn] klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her.

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning

En klage over denne afgørelse [har/har ikke] opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Særligt vedrørende klager, der ikke kan indgives via klageportalen

Vær opmærksom på, at der ikke kan indgives klager via klageportalen i alle sagstyper. Læs mere her.