Klager over afgørelser om aktindsigt

Klager over afgørelser om aktindsigt kan ikke indgives via klageportalen, og der skal heller ikke betales klagegebyr. Vær derfor opmærksomme på, at der i disse sager skal gives en særlig klagevejledning, se gerne eksempler nedenfor, ligesom der gælder særlige regler for behandlingen af disse sager.

Klager over afgørelser truffet efter forvaltningsloven

Hvis afgørelsen er truffet efter forvaltningsloven, kan anmoderen sende klagen direkte til det pågældende nævn. Nævnet indhenter herefter de nødvendige dokumenter og oplysninger fra jer. Hvis I alligevel modtager klagen fra anmoderen, skal denne sendes til nævnet hurtigst muligt.

Klager over afgørelser truffet efter offentlighedsloven og miljøoplysningsloven

Når I modtager en klage over en afgørelse om aktindsigt, som er truffet efter miljøoplysningsloven eller offentlighedsloven, skal I genoverveje afgørelsen, og forholde jer til, om jeres oprindelige afgørelse skal fastholdes.

Såfremt I fastholder afgørelsen, skal klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der er en række oplysninger, som I skal sende sammen med klagen, og dem kan I se nedenfor. Husk også at sende jeres bemærkninger til klagen og den oprindelige afgørelse med.

Frister for videresendelse

  • Offentlighedsloven: Hvis afgørelsen er truffet efter offentlighedsloven, er fristen for oversendelse til nævnet som udgangspunkt senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af klagen.
  • Miljøoplysningsloven: Hvis afgørelsen er truffet efter miljøoplysningsloven, er frist for oversendelse til nævnet hurtigst muligt, men som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen.

Hvilke oplysninger og dokumenter er relevante?

Når I sender klager over afgørelser om aktindsigt videre, skal I fremsende alt relevant materiale. Det indebærer følgende dokumenter:

  • Den oprindelige anmodning om aktindsigt
  • Førsteinstansens afgørelse om aktindsigt
  • Klagen over afgørelsen om aktindsigt
  • De originale dokumenter/oplysninger som anmodningen vedrører
  • De udleverede dokumenter/oplysninger
  • Eventuelle høringssvar fremsendt til førsteinstansen i forbindelse med dennes behandling af anmodningen
  • Eventuelle andre dokumenter, nævnet måtte have brug for til at træffe afgørelse i sagen

Hvis det ikke fremgår af det øvrige fremsendte materiale, skal I redegøre for sagens indhold i generelle træk, så nævnet kan vurdere, om nævnet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Hvor skal klagen med relevante dokumenter og oplysninger sendes til?

Klager over afgørelser om aktindsigt skal sendes til  som sikker mail. I emnefeltet anføres ”Videresendelse af klage over afgørelse om aktindsigt truffet af [navn på førsteinstansen]”.

I bedes navngive og fremsende dokumenter i brugervenlig form, så det er let for nævnet at identificere dokumenterne.

Interne dokumenter mister ikke deres interne karakter ved videresendelse til nævnet i forbindelse med behandlingen af en klage over en afgørelse om aktindsigt.

Inspiration til klagevejledning i afgørelser om aktindsigt

Nedenstående er eksempler på, hvad I kan skrive i klagevejledningen, når I træffer afgørelser om aktindsigt.

Klage over aktindsigtsafgørelser efter reglerne i forvaltningsloven

Denne afgørelse kan påklages til [indsæt kompetent klagemyndighed, f.eks. Planklagenævnet].

Klagen skal fremsendes direkte til [indsæt kompetent klagemyndighed, f.eks. Planklagenævnet] på .

 

Klage over aktindsigtsafgørelser efter reglerne i offentlighedsloven og miljøoplysningsloven:

Denne afgørelse kan påklages til [indsæt kompetent klagemyndighed, f.eks. Planklagenævnet].

Klagen skal fremsendes til [indsæt navn på egen myndighed]. Hvis [indsæt navn på egen myndighed] fastholder afgørelsen, sender [jeres myndigheds navn] klagen videre til behandling i nævnet.