Inspiration til klagevejledning

I afgørelser, der kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, skal I indsætte en klagevejledning, der orienterer om, hvordan klageren skal indgive en eventuel klage til nævnet. I vejledningen skal klagefristen også fremgå. Der gælder dog ingen klagefrist i forhold til afgørelser om aktindsigt.

"Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klagen skal indgives inden [indsæt klagefristen].

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for [angiv jeres myndigheds navn] via klageportalen. [Indsættes hvis der er krav om gebyrbetaling ved klage] Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til [jeres myndigheds navn]. Hvis [jeres myndigheds navn] fastholder afgørelsen, sender [jeres myndigheds navn] klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag."

 

OBS: For så vidt angår afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugsloven gælder der dog et særligt krav om, at afgørelser, der kan påklages, bl.a. skal indeholde oplysning om datoen for klagefristens udløb (se nærmere miljøbeskyttelseslovens § 77 og husdyrbrugslovens § 60).

Særligt vedrørende klager, der ikke kan indgives via klageportalen

Vær opmærksom på, at der ikke kan indgives klager via klageportalen i alle sagstyper. Læs mere her.