Videresendelse af klager over afgørelser om aktindsigt

Når I modtager en klage over en afgørelse om aktindsigt, skal I genoverveje afgørelsen, og forholde jer til, om jeres oprindelige afgørelse skal fastholdes.

Såfremt I fastholder afgørelsen, skal klagen sendes til Klagenævnet for Udbud. Der er en række oplysninger, som I skal sende sammen med klagen, og dem kan I se nedenfor. Husk også at sende jeres bemærkninger til klagen og den oprindelige afgørelse med.

Der skal ikke betales klagegebyr, når der er tale om videresendelse af en klage over en afgørelse om aktindsigt. 

Frister for videresendelse

  • Offentlighedsloven: Hvis afgørelsen er truffet efter offentlighedsloven, er fristen for oversendelse til nævnet som udgangspunkt senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af klagen.
  • Miljøoplysningsloven: Hvis afgørelsen er truffet efter miljøoplysningsloven, er frist for oversendelse til nævnet hurtigst muligt, men som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen.

Hvilke oplysninger og dokumenter er relevante?

Når I sender klager over afgørelser om aktindsigt videre, skal I fremsende alt relevant materiale. Det indebærer følgende dokumenter:

  • Den oprindelige anmodning om aktindsigt
  • Førsteinstansens afgørelse om aktindsigt
  • Klagen over afgørelsen om aktindsigt
  • De originale dokumenter/oplysninger som anmodningen vedrører
  • De udleverede dokumenter/oplysninger (de ekstraherede versioner fremsendt til anmoderen)
  • Eventuelle høringssvar fremsendt til førsteinstansen i forbindelse med dennes behandling af anmodningen
  • Eventuelle andre dokumenter, nævnet måtte have brug for til at træffe afgørelse i sagen

Hvis det ikke fremgår af det øvrige fremsendte materiale, skal I redegøre for sagens indhold i generelle træk, så nævnet kan vurdere, om nævnet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Hvor skal klagen med relevante dokumenter og oplysninger sendes til?

Klager over afgørelser om aktindsigt skal sendes til  som sikker mail. I emnefeltet anføres ”Videresendelse af klage over afgørelse om aktindsigt truffet af [navn på førsteinstansen]”.

I bedes navngive og fremsende dokumenter i brugervenlig form, så det er let for nævnet at identificere dokumenterne.

Interne dokumenter mister ikke deres interne karakter ved videresendelse til nævnet i forbindelse med behandlingen af en klage over en afgørelse om aktindsigt.