Om nævnet

Her finder du informationer om Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige behandler klager over tilstandsrapporter, der er udfærdiget under huseftersynsordningen og gennemfører løbende kvalitetskontrol af tilstandsrapporter.

Nævnets medlemmer

Formandskab

  • Jens Røn

Repræsentanter for forbrugerne 

  • Helen Amundsen
  • Christian Jarby

Repræsentanter for erhvervet

  • Lars Pedersen
  • Karina Lindequist

Personer med særlig kendskab til huseftersynsordningen

  • Eva Møller
  • Tine Blach Ladefoged Christensen

Nævnets forretningsorden

Download nævnets forretningsorden

Kontroleftersyn

Er din ejendom udtaget til at danne grundlag for et kontroleftersyn?

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige gennemfører løbende kvalitetskontrol af tilstandsrapporter. I den forbindelse gennemføres et antal kontroleftersyn om året. Ejendommene, der danner grundlag for disse eftersyn, udtages tilfældigt. Eftersynet gennemføres af en af nævnets syns- og skønsmænd. Den beskikkede bygningssagkyndige, som i sin tid udarbejdede tilstandsrapporten, vil eventuelt også være til stede eller sende en repræsentant.

Efter gennemgangen på ejendommen udarbejder syns- og skønsmanden en kontrolrapport, der sendes til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. Hvis der her vurderes at være problemer med tilstandsrapportens kvalitet, får den bygningssagkyndige mulighed for at kommentere kontrolrapporten, inden nævnet tager endelig stilling til eventuelle konsekvenser af den tekniske revision. Du vil få tilsendt et eksemplar af kontrolrapporten til orientering, når den er færdig fra syns- og skønsmandens side. Det vil normalt ske en måneds tid efter kontrolbesøget.

Kontrolrapporten erstatter ikke tilstandsrapporten, som stadig vil være gældende for ejendommen. Der kan dog være nævnt fejl ved tilstandsrapporten, som den bygningssagkyndige ønsker at rette ved hjælp af en allonge, eller en ny tilstandsrapport for egen regning. Der kan tilsvarende være forhold, som du skal oplyse til en køber af ejendommen, selvom den bygningssagkyndige ikke ønsker at rette sin tilstandsrapport. Du kan frit bruge de oplysninger i kontrolrapporten, som du finder relevante. Inden kontroleftersynet gennemføres, vil du blive anmodet om at give tilladelse hertil.

Teknisk revision

Sekretariatet i Nævnenes Hus varetager behandlingen af klagesager vedrørende tilstandsrapporter, der er udfærdiget under huseftersynsordningen. Behandlingen af disciplinærsager varetages af nævnets sekretariat i Sikkerhedsstyrelsen. En klagesag kan føre til en disciplinærsag, det samme kan en teknisk revision. Den tekniske revision varetages af nævnets sekretariat i Sikkerhedsstyrelsen.

Behandling af personoplysninger

Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger i Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige