Klagemuligheder for forbrugere

Se en oversigt over godkendte private ankenævn.

Klagemuligheder for forbrugere

Erhvervsministeren har i medfør af kapitel 3 i forbrugerklageloven godkendt en række private tvistløsningsorganer, som behandler klager inden for bestemte brancher eller andre afgrænsede områder.

Nævnenes Hus fører på erhvervsministerens vegne et overordnet tilsyn med, at de godkendte private ankenævn overholder deres vedtægter. Nævnenes Hus kan derimod ikke behandle klager over konkrete afgørelser, der er truffet af et privat ankenævn, og Nævnenes Hus kan heller ikke behandle klager over sagsbehandlingen i konkrete sager. 

Ønsker du at rette henvendelse til Nævnenes Hus vedrørende de godkendte private ankenævn, kan dette ske til  

Det bemærkes dog, at Nævnenes Hus ikke kan udtale sig om eller behandle din konkrete sag. Henvendelser vedrørende de private ankenævn inddrages løbende i forbindelse med Nævnenes Hus’ tilsyn med nævnene. 

Rapport til EU-kommissionen om ATB-instanser

Nævnenes Hus er udnævnt til kompetent myndighed i Danmark i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet (ATB-direktivet). De danske ATB-instanser er Mæglingsteamet for Forbrugerklager og de godkendte private ankenævn, som du kan læse mere om her på siden.

Nævnenes Hus har udarbejdet en rapport om ATB-instansernes udvikling og virkemåde, som skal offentliggøres første gang i juli 2018 og herefter hvert fjerde år. Du kan læse rapporten her (pdf).

Nævnenes Hus har udarbejdet og sendt rapporten fra 2022 til Europa-Kommissionen. Du kan læse rapporten her (pdf).

Liste over klagemuligheder for forbrugere

Erhvervsministeriet skal offentliggøre en liste over tvistløsningsorganer, der opfylder kravene i Forbrugerklageloven og ATB-direktivet. Listen omfatter mediation i Nævnenes Hus i Mæglingsteamet for Forbrugerklager, godkendte private ankenævn og lovbestemte tvistløsningsorganer.

1. Nævnenes Hus

Nævnenes Hus skal foretage mediation i klager, der er omfattet af lov om forbrugerklager, og som indbringes af en forbruger for styrelsen.
Mediationen foretages af Mæglingsteamet for Forbrugerklager, som er en del af Nævnenes Hus. Mæglingsteamet for Forbrugerklager behandler klager, der ikke hører under et godkendt privat tvistløsningsorgan, som er anført under nr. 2 på listen.

Mæglingsteamet for Forbrugerklager

2. Tvistløsningsorganer, som er godkendt af erhvervsministeren

Ankenævn for biler

Ankenævnet er et internetbaseret ankenævn for bilejere, som behandler forbrugerklager i forbindelse med køb af en bil for over 10.000 kr. eller en værksted/serviceregning over 1.500 kr.

www.bilklage.dk

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Ankenævnet behandler klager fra forbrugere over problemer oplevet i bus, tog eller metro.

http://www.abtm.dk

Ankenævnet for Feriehusudlejning

Ankenævnet behandler forbrugerklager vedrørende leje af ferieboliger beliggende i Danmark og det øvrige EU. Klagerne angår som udgangspunkt enhver mangel, der måtte udspringe af en lejeaftale. Dette kunne være manglende rengøring, mangler ved pool og spa, eller husets standard.

www.ankenaevnferiehus.dk


Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber behandler klager over fondsmæglerselskaber, som er omfattet af lov af finansiel virksomhed, og som vedrører private kundeforhold.

https://fanke.dk/ankenaevnet-for-fondsmaeglerselskaber

Ankenævnet for Forsikring

Ankenævnet behandler klager fra private forbrugere om forsikrings- og pensionsforhold.

www.ankeforsikring.dk

Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Ankenævnet behandler klager fra grupper af forbrugere over tjenesteydelser, der udbydes af hoteller, restauranter, forlystelsesparker og vandrerhjem samt andre virksomheder, der erhvervsmæssigt tilbyder lignende tjenesteydelser, såfremt ydelsen og/eller det fremsatte krav repræsenterer en værdi på højst kr. 150.000,-

www.hrt-ankenaevn.dk

Ankenævnet for Køreundervisning

Ankenævnet behandler klager fra forbrugere mod kørelærere vedrørende modtagelse af teoretisk eller praktisk køreundervisning.

www.ankesag.dk

Ankenævnet for Tekniske Installationer

Ankenævnet behandler klager fra forbrugere over el og vvs arbejder. Det omtvistede beløb, dvs. det beløb der er uenighed om, skal mindst udgøre kr. 2.000,- og højest kr. 150.000,- inkl. moms.

www.el-vvs-anke.dk

Ankenævnet på Energiområdet

Ankenævnet på Energiområdet behandler klager fra forbrugere over køb og levering af energiydelser.

www.energianke.dk

Byggeriets Ankenævn

Byggeriets Ankenævn behandler klager fra forbrugere over maler-, murer-, tømrer-, snedker-, gulv-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, anlægsgartner- og jordarbejder samt leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer. Ankenævnet behandler dog ikke klager over nybyggerier med en samlet entreprisesum på over 1 mio. kr. inkl. moms.

www.byggerietsankenaevn.dk

Håndværkets Ankenævn

Håndværkets Ankenævn behandler klager fra forbrugere over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejde vedrørende vvs-, bygningssmede-, maler-, snedker-, tømrer-, tække-, murer-, kloak-, belægnings-, anlægsgartner, auto- og møbelpolstringsarbejde. Håndværkets Ankenævn behandler endvidere klager over leverancer af vinduer, yderdøre og termoruder.

www.hvanke.dk

Klagenævnet for Ejendomsformidling

Klagenævnet for Ejendomsformidling behandler klager fra forbrugere over ejendomsmæglere.

www.ejendomsmaeglernaevnet.dk

Klagenævnet for Taxi 

Nævnet behandler klager over taxikørsel i Danmark, der er bestilt igennem et kørselskontor. 

www.taxiklage.dk

Pakkerejse-Ankenævnet

Pakkerejse-Ankenævnet behandler klager vedrørende rejser, der er arrangeret og/eller solgt af en virksomhed her i landet. En pakkerejse er et rejsearrangement, der består af mindst to af følgende elementer:
transport, indkvartering, anden turistmæssig ydelse, der ikke er knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af rejsen.

www.pakkerejseankenaevnet.dk

Parkeringsklagenævnet

Parkeringsklagenævnet behandler klager over kontrolafgifter pålagt af private for overtrædelse af vilkårene for brug af offentligt tilgængeligt private parkeringsområder.

www.parkeringsklagenaevnet.dk

Det finansielle ankenævn

Det finansielle ankenævn behandler klager over danske og færøske pengeinstitutter og deres herværende datterselskaber f.eks. finansieringsselskaber vedrørende private kundeforhold. Det finansielle ankenævn behandler også klager fra forbrugere over realkreditinstitutter og klager fra forbrugere over investeringsforeninger, specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. omfattet af Lov om investeringsforeninger og specialforeninger, samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

www.fanke.dk

Teleankenævnet

Teleankenævnet behandler klager mellem slutbrugere og teleudbydere vedrørende telefonabonnementer og internetabonnementer samt registrering og debitering af indholdstjenester.

www.teleanke.dk

3. Lovbestemte tvistløsningsorganer

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

Disciplinær- og klagenævnet behandler tvister mellem forbrugere og beskikkede bygningssagkyndige i anledning af en udarbejdet tilstandsrapport.

www.husklage.dk

Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen behandler klager, hvor skibspassagerer ikke mener, at deres rettigheder ved sørejser og rejser på indre farvande ifølge EU-forordning nr. 1177/2010 er blevet overholdt.

www.soefartsstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen (post)

Trafik- og Byggestyrelsen behandler klager fra forbrugere over postvirksomheders ydelser omfattet af postloven.

www.trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen (flypassagagerer)

Trafik- og Byggestyrelsen behandler klager der vedrører flypassagerrettigheder i forbindelse med lange forsinkelser, aflysninger og boardingafvisningeri henhold til forordning (EF)261/2004.

www.trafikstyrelsen.dk

Færdselsstyrelsen (bilsyn)

Trafik- og Byggestyrelsen behandler klager over syns- og omsynsafgørelser vedr. syn og omsyn af køretøjer.

www.trafikstyrelsen.dk

Huslejenævn

I alle kommuner findes et huslejenævn, der træffer afgørelse i tvister mellem udlejer og lejere i en lang række tilfælde.

Huslejenævnet kontaktes gennem den enkelte kommune.

www.huslejenaevn.dk

Beboerklagenævn

I alle kommuner med almene boliger findes beboerklagenævn, der behandler tvister mellem udlejere af almene boliger og lejere.

Beboerklagenævnet kontaktes gennem den enkelte kommune.

www.bdk.dk