Miljø & Fødevarer

Områdets kerneopgave 

Området Miljø & Fødevarer betjener uafhængige, domstolslignende nævn på primært på det miljø- og planretlige område. Rekursnævnenes opgave er at styrke retssikkerheden og sikre en enkel, billig og effektiv adgang til at få løst en tvist.

Kerneopgaven består i at forberede sager, herunder indhentelse af oplysninger og korrespondance med parter og udarbejde udkast til afgørelser i sager til både formand og nævn. I alle teams påser man, om førsteinstanserne har overholdt den relevante sektorlovgivning samt forvaltningslovens regler og grundsætninger.

Teaminddelingen i området 

Området Miljø og Fødevarer er inddelt i fire faglige teams, som er følgende: Miljøvurdering, Miljø, Naturbeskyttelse, Fødevarer og beskyttelseslinjer. Alle teams i området betjener Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljøvurdering skiller sig ud ved at betjene yderligere to rekursnævn.

Områdechef for Miljø og Fødevarer, Sheila Dyhr

Læs mere om Sheila og hendes rolle her

Team Miljøvurdering

Interesserer du dig for, hvordan planer og projekter vedrørende bl.a. den grønne omstilling, klimatilpasning og byudvikling påvirker vores miljø? Vil du i tæt samarbejde med gode kollegaer – jurister og andre akademikere – være med til at knække komplekse EU-retlige problemstillinger? Og vil du generelt gerne arbejde med sager, der står højt på den politiske dagsorden? Det kan du få opfyldt i teamet her, som betjener tre nævn; Miljø- og Fødevareklagenævnet, Planklagenævnet og Energiklagenævnet. Vi behandlerbåde miljøret og planret. Her er alle sager vedrørende miljøvurdering og vedvarende energi samlet på tværs af Nævnenes Hus af hensyn til den faglige synergi på området.

Team Miljø

Vil du arbejde i et krydsfelt mellem udvikling af samfund, erhvervsliv og beskyttelseshensyn? Vil du som jurist være med til at løse komplekse juridiske problemstillinger, hvor naturvidenskabelige forhold spiller ind i opgaveløsningen?  

Teamet betjener Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for flere aspekter af miljøretten, herunder miljøbeskyttelsesloven, husdyrbrugloven, råstofloven, jordforureningsloven, havmiljøloven m.v. Sagerne vil i mange tilfælde kræve, at du som jurist samarbejder med en kollega med naturvidenskabelig baggrund om opgaveløsningen.

Team Naturbeskyttelse

Har du lyst til at arbejde med juridiske problemstillinger, hvor særligt balancen mellem udvikling af samfundet og bevarelse af naturen er omdrejningspunktet? Team Naturbeskyttelse omfavner miljøretlige retsområder som beskyttet natur, fredninger, fredningsdispensationer, vandløbslov og vandforsyning. Her vil du arbejde i krydsfeltet mellem beskyttelseshensyn og benyttelseshensyn. Sagerne vil også her i mange tilfælde kræve, at du som jurist samarbejder med en kollega med naturvidenskabelig baggrund om opgaveløsningen.

Team Fødevarer og beskyttelseslinjer

Vil du bidrage til, at landbrug, fiskeri og øvrige fødevareerhverv udvikler sig inden for samfundets rammer? I fødevaredelen af teamet behandles klager over afgørelser truffet af Fødevarestyrelsen, Landbrugsstyrelsen eller Fiskeristyrelsen. Sagerne vil bl.a. omhandle støtteudbetalinger til landbrugs- og fiskerierhvervet, fødevarehygiejne og dyrevelfærd. Sagerne er generelt præget af et væld af bekendtgørelser og lovgivning fra EU. De miljøretlige retsområder, der varetages i området, omhandler sager efter skovloven, kystbeskyttelse, museumsloven, offentlighedens adgang, beskyttelseslinjer og klagesager over aktindsigt efter miljøoplysningsloven. Sagerne her er udprægede skønsmæssige og vil ofte blive behandlet på et nævnsmøde.

Områdets arbejdsmetode (det faglige miljø)

Området er karakteriseret ved at indeholde mange forskellige retsområder af stor samfundsmæssig betydning og der er herved rig mulighed for en alsidig og udfordrende opgaveportefølje. Fælles for de fire respektive teams er, at der arbejdes med juraen på et højt fagligt niveau i et tæt sparringsfællesskab. Du har ansvar for dine egne sager fra dag 1, men du er aldrig alene i din opgaveløsning og udvikling. Vi har et særligt fokus på anvendelsen af juridisk metode og udvikling af stærke sagsbehandlerkompetencer. Oplæringen er grundig, uanset om du er nyuddannet eller kommer med erfaring. Du vil opleve, at metodisk arbejde og skriftlig fremstilling hurtigt vil blive stærke kernekompetencer.

Vores faglige miljø er præget af dygtige jurister, som arbejder fokuseret med juraen, men som samtidig er drevet af at udvikle og procesoptimere på vores kerneopgave. Opgaveløsningen står aldrig stille, og vi bliver sammen dygtigere dag for dag. Der kan således være proces- og udviklingsrettede opgaver udover sagsarbejdet. Der kan også være tale om undervisningsarbejde, og nogle medarbejdere vil endvidere få mulighed for at møde i retten og repræsentere Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet i retssager anlagt mod nævnene.

Vi lægger vægt på en arbejdskultur, der er præget af åbenhed og gode relationer med masser af plads til faglig som personlig udvikling – gensidig feedback er prioriteret. Du får mulighed for at skræddersy den udvikling og karriereplan, som du ønsker sammen med din nærmeste leder – vi har plads til dig, uanset om du ønsker at være specialist, generalist eller midt imellem.