Relevant lovgivning

Find nedenstående love på www.retsinformation.dk

Lovområder

Her finder du de mest anvendte love inden for både miljø- og fødevareområdet:

 • Miljøoplysningsloven
 • Miljøskadeloven
 • Vandsektorloven

Her finder du de mest anvendte love inden for natur:

 • Kystbeskyttelsesloven
 • Museumsloven
 • Naturbeskyttelsesloven
 • Skovloven
 • Vandforsyningsloven
 • Vandløbsloven
 • Vandplanlægningsloven

Her finder du de mest anvendte love inden for fødevarer:

 • Husdyrbrugloven
 • Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
 • Husdyrgødningsbekendtgørelsen
 • Fiskeriloven
 • Fødevareloven
 • Landbrugsstøtteloven
 • Lov om landbrugsejendomme
 • Lov om Landdistriktsfonden
 • Økologiloven
 • Lov om dyrlæger
 • Dyreværnsloven
 • Lov om hold af dyr
 • Lov om foderstoffer

Her finder du de mest anvendte love inden for miljø:

 • Havmiljøloven
 • Havstrategiloven
 • Jordforureningsloven
 • Miljøbeskyttelsesloven
 • Miljø- og Genteknologiloven
 • Miljøvurderingsloven
 • Råstofloven