Om nævnet

Energiklagenævnet er et uafhængigt klagenævn og den øverste klageinstans for afgørelser truffet af bl.a. Energistyrelsen, Forsyningstilsynet og kommunerne indenfor energiområdet.

Rammerne for Energiklagenævnets virksomhed er beskrevet i lovgivningen og i nævnets forretningsorden.

Nævnet består af en formand, en næstformand samt en række sagkyndige medlemmer med alsidigt kendskab til energimæssige forhold. Nævnet sammensættes med 3, 5 eller 7 medlemmer afhængig af sagernes karakter.

Energiklagenævnets afgørelser er endelige. Det betyder, at du ikke kan klage til andre forvaltningsmyndigheder over afgørelserne. Hvis en af sagens parter er utilfreds med Energiklagenævnets afgørelse i sagen, kan parten anlægge retssag mod nævnet ved domstolene. Der kan i lovgivningen være fastsat frister for sagsanlæg og eventuelle andre begrænsninger i muligheden for domstolsprøvelse.

Nævnsmedlemmer

Formandskab

 • Peter Ulrik Urskov, formand
 • Michael Gøtze, næstformand

Sagkyndige medlemmer

 • Anne Holm
 • Astrid Birnbaum
 • Birgitte Egelund Olsen
 • Birgitte Mogensen
 • Birgitte Sloth
 • Ellen Skodborggaard
 • Elly Kjems Hove
 • Finn Lauritzen
 • Gunnar Boye Olesen
 • Håkun Djurhuus
 • Ida Lykke Fabricius
 • Jan Frydensberg Nicolaisen
 • Jens Astrup Madsen
 • Karen Timmermann
 • Karl Henrik Dahl
 • Karsten Vinkler Frederiksen
 • Kirsten Engelund Thomsen
 • Kirsten Svendsen Kristensen
 • Line Markert
 • Louise Bank
 • Marlene C. Hannibal
 • Michael Olesen
 • Per Søndergaard
 • Pernille Aagaard Truelsen
 • Poul Sachmann
 • Rolf Kallesøe
 • Thomas Borup Kristensen
 • Torben Kristensen

Nævnets forretningsorden

Energiklagenævnets forretningsorden er fastsat ved bekendtgørelse nr. 664 af 19. juni 2006.

Forretningsordenen indeholder bestemmelser om:

 • Hvilke love der giver klageadgang til nævnet
 • Nævnets sammensætning
 • Formandens opgaver
 • Indgivelse af klage
 • Gebyr
 • Oplysninger der indgår i sagerne
 • Afgørelser
 • Inhabilitet
 • Tavshedspligt

Her finder du Energiklagenævnets forretningsorden

Formandsbemyndigelser

Nævnsformanden træffer på nævnets vegne afgørelser i visse sager efter forretningsordenens § 6 og efter bemyndigelse fra nævnet: 

Formandsbemyndigelse af 10. juni 2024 efter lov om fremme af vedvarende energi

Formandsbemyndigelse af 26. april 2019 efter lov om fremme af vedvarende energi

Formandsbemyndigelse af 26. april 2019 efter elforsyningsloven

Formandsbemyndigelse af 9. februar 2016 efter lov om fremme af vedvarende energi

Formandsbemyndigelse af 24. juli 2014 efter elforsyningsloven

Formandsbemyndigelse af 17. juni 2013 efter naturgasforsyningsloven

Formandsbemyndigelse af 9. april 2013 efter elforsyningsloven

Formandsbemyndigelse af 30. november 2009 efter varmeforsyningsloven

Formandsbemyndigelse af 12. maj 2004 efter elforsyningsloven

 

Delegation af visse af Energiklagenævnets formands opgaver og beføjelser

Behandling af personoplysninger

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger i Energiklagenævnet