Om nævnet

Energiklagenævnet er et uafhængigt klagenævn og den øverste klageinstans for afgørelser truffet af bl.a. Energistyrelsen, Forsyningstilsynet og kommunerne indenfor energiområdet.

Rammerne for Energiklagenævnets virksomhed er beskrevet i lovgivningen og i nævnets forretningsorden.

Nævnet består af en formand, en næstformand samt en række sagkyndige medlemmer med alsidigt kendskab til energimæssige forhold. Nævnet sammensættes med 3, 5 eller 7 medlemmer afhængig af sagernes karakter.

Energiklagenævnets afgørelser er endelige. Det betyder, at du ikke kan klage til andre forvaltningsmyndigheder over afgørelserne. Hvis en af sagens parter er utilfreds med Energiklagenævnets afgørelse i sagen, kan parten anlægge retssag mod nævnet ved domstolene. Der kan i lovgivningen være fastsat frister for sagsanlæg og eventuelle andre begrænsninger i muligheden for domstolsprøvelse.

Nævnsmedlemmer

Formandsskab

Peter Ulrik Urskov, dommer
Bent Ole Gram Mortensen, næstformand

Sagkyndige medlemmer

 • Birgitte Egelund Olsen
 • Chr. Hjorth-Andersen
 • Ole Jess Olsen, Professor
 • Knut Berge, civilingeniør
 • Astrid Birnbaum
 • Håkun Djurhuus
 • Michael Gøtze
 • Ulla Neergaard
 • Michael Olesen
 • Jens Packness
 • Poul Sachmann
 • Per Søndergaard
 • Niels Jørgen Ravn Sørensen
 • Kirsten Engelund Thomsen
 • Ida Lykke Fabricius
 • Majbritt Perotti Carlson
 • Jan Toft Rasmussen
 • Jens Astrup Madsen
 • Peter Rasmussen
 • Tina Provencher Blom
 • Johnny Krogh
 • Jens Dandanell Petersen

Nævnets forretningsorden

Energiklagenævnets forretningsorden er fastsat ved bekendtgørelse nr. 664 af 19. juni 2006.

Forretningsordenen indeholder bestemmelser om:

 • Hvilke love der giver klageadgang til nævnet
 • Nævnets sammensætning
 • Formandens opgaver
 • Indgivelse af klage
 • Gebyr
 • Oplysninger der indgår i sagerne
 • Afgørelser
 • Inhabilitet
 • Tavshedspligt

I visse sager træffer nævnsformanden afgørelser på nævnets vegne efter forretningsordenens § 6 og efter bemyndigelse fra nævnet.

Her finder du Energiklagenævnets forretningsorden