Til klager

Her kan du finde nyttig information, hvis du overvejer at klage eller har en igangværende sag i Byggeklageenheden.

Ofte stillede spørgsmål om Byggeklageenheden

 • Afgørelser truffet efter byggeloven eller regler udstedt i medfør af byggeloven, f.eks. bygningsreglementet. Eksempler herpå kan være:
  • Byggetilladelser eller afslag på byggetilladelse
  • Påbudssager
  • Lovliggørelsessager, herunder afslag på retlig lovliggørelse
  • Afgørelser om byggesagsgebyr
  • Afslag på aktindsigt
 • Ovenstående er et udpluk af de mest sete afgørelsestyper, men der kan også være andre former for afgørelser. Hvis du er i tvivl, så indsend en klage til Byggeklageenheden eller tag kontakt til kommunen for nærmere klagevejledning. 

 • Forhold der er reguleret af planloven, f.eks. om kommunens afgørelse strider mod en lokalplan. Du kan klage til Planklagenævnet over forhold, der er reguleret af planloven, f.eks. en lokalplan.
  • Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, der er truffet i henhold til både byggeloven og planloven, skal du sende en klage til både Byggeklageenheden og Planklagenævnet, eftersom de er to selvstændige klageinstanser.
   • Dette fremgår også af klagevejledningen fra kommunen, da der bliver klagevejledt til både Byggeklageenheden og Planklagenævnet.
 • Kommunens skøn
 • Klager over manglende overholdelse af en privatretlig servitut. Sådanne sager kan indbringes for domstolene. 

 • Fortolkning af byggeloven, bygningsreglementet og andre bekendtgørelser udstedt i medfør af byggeloven.
 • Sagsbehandlingsfejl, som f.eks. manglende begrundelse og partshøring (Forvaltningsloven).
 • Retsgrundsætninger, herunder proportionalitetsprincippet, lighedsgrundsætningen mm. 

 • Byggeklageenheden anbefaler, at du klager via klageportalen ved at trykke på knappen nedenfor: 

           Gå direkte til Klageportalen

 • Du kan også indsende din klage m. bilag via mail  eller via fysisk brev til Nævnenes Hus. 

 • Som klager er du kun forpligtiget til at indsende de oplysninger, som du selv er i besiddelse af.
 • Du skal indsende den kommunale afgørelse, du klager over, f.eks. en byggetilladelse.
 • Klager du på vegne af andre, skal du indsende en fuldmagt.
 • Du skal indsende en begrundet klage, hvor du skriver, hvad det er ved kommunens afgørelse, du ønsker at klage over. Dette kan f.eks. være, at du mener, du påføres indbliksgener af byggeriet.

 • Kommunikation med Byggeklageenheden foregår hovedsageligt gennem klageportalen. Du modtager adviseringer via e-mail, hvis der er nyt på sagen.
 • Du kan indsende dine bemærkninger eller materiale til sagen via klageportalen eller via mail .

 • Der er ingen krav til dine bemærkninger i forbindelse med Byggeklageenhedens sagsbehandling. Vi sørger for at høre dig, hvis der mangler nødvendige oplysninger til sagen.
 • Du har mulighed for at sende dine supplerende bemærkninger ind til sagen, når kommunen kommer med en udtalelse til sagen. Du vil modtage en kopi af udtalelsen.

 • Byggeklageenheden kan ikke vejlede eller rådgive dig om konkrete spørgsmål, fordi Byggeklageenheden er en klageinstans og derfor skal være uvildig. Byggeklageenheden kan derfor heller ikke rådgive eller vejlede kommunerne.
 • Du kan tage kontakt til kommunen eller en privat rådgiver for nærmere vejledning og rådgivning om konkrete forhold.

 • Ejeren af en ejendom må gerne udnytte en byggetilladelse, selvom den er påklaget til Byggeklageenheden. Dog sker dette for ejerens egen regning og risiko, da Byggeklageenheden kan komme frem til et andet resultat end kommunen. 

 • Har du konkrete spørgsmål til afgørelsen, må du gerne skrive ind til Byggeklageenheden. Men som udgangspunkt kan Byggeklageenheden ikke rådgive og vejlede, heller ikke når det kommer til forståelsen af afgørelsen, og hvad dette betyder.

 • Byggeklageenhedens afgørelser er endelige og kan derfor ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. byggelovens § 23, stk. 2.
 • Hvis du ønsker at indbringe Byggeklageenhedens afgørelse for domstolene, skal du anlægge en sag inden seks måneder fra modtagelsen af afgørelsen, jf. byggelovens § 25.
 • Hvis Byggeklageenheden modtager nye, relevante oplysninger om sagen, som ikke har indgået i behandlingen af klagen, vil enheden vurdere, om sagen på den baggrund skal genoptages.

Er du i tvivl?

Har du generelle spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 72 40 56 00 mandag til torsdag kl. 9-15 og fredage til kl. 12. Vi gør opmærksom på, at vi ikke yder juridisk rådgivning. Har du allerede en sag hos os, kan du kontakte os via klageportalen.