Til klager

Her kan du finde nyttig information, hvis du overvejer at klage eller har en igangværende sag i Byggeklageenheden.

Ofte stillede spørgsmål om Byggeklageenheden

Byggeklageenheden behandler kommunens afgørelser truffet efter byggeloven eller regler udstedt i medfør heraf f.eks bygningsreglementet.

Eksempler herpå kan være:

 • Byggetilladelser eller afslag på byggetilladelse
 • Påbudssager
 • Lovliggørelsessager, herunder afslag på retlig lovliggørelse
 • Afgørelser om byggesagsgebyr for behandling af byggesager
 • Afgøresler om aktindsigt 

Ovenstående er et pluk af de mest sete afgørelsestyper, men der kan også være andre former for afgørelser. Hvis du er i tvivl, så indsend en klage til Byggeklageenheden eller tag kontakt til kommunen for nærmere klagevejledning. 

Byggeklageenheden kan ikke behandle afgørelser, som er truffet efter anden lovgivning end byggeloven eller regler udstedt i medfør af byggeloven. Modtager Byggeklageenheden f.eks. en klage over en kommunes afgørelse efter planloven, vil Byggeklageenheden ikke kunne behandle klagen.

Ønsker du at klage over en afgørelse der er truffet efter flere regelsæt, f.eks. byggeloven, planloven og naturbeskyttelsesloven, skal en sådan klage indgives til:

 •        Byggeklageenheden, for så vidt angår forhold efter byggeloven
 •        Planklagenævnet, for så vidt angår forhold efter planloven
 •        Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår forhold efter naturbeskyttelsesloven. 

Byggeklageenheden kan desuden kun behandle retlige spørgsmål om kommunens afgørelse. Retlige spørgsmål omfatter alle spørgsmål om lovligheden eller gyldigheden af trufne afgørelser, herunder anvendelse og fortolkning af byggelovens bestemmelser og de i medfør heraf udstedte forskrifter, om kommunen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen, samt om kommunen i den forbindelse har overholdt de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler og grundsætninger (f.eks. reglerne om partshøring, proportionalitet, lighedsgrundsætningen m.v.).

Byggeklageenheden kan derimod ikke tage stilling til skønsmæssige spørgsmål. Skønsmæssige spørgsmål kan f.eks. være spørgsmål om kommunens vurdering og vægtning af lovlige hensyn efter loven (afgørelsens hensigtsmæssighed)

Er du i tvivl, så indsend en klage til Byggeklageenheden. Kan Byggeklageenheden ikke behandle klagen, vil du modtage en afgørelse om afvisning af klagen. 

Det er en forudsætning for at din klage kan behandles, at du er klageberettiget. Det betyder, at den afgørelse du klager over skal berøre dig konkret og væsentligt i forhold til de hensyn som byggeloven varetager.

I forbindelse med en klage til Byggeklageenheden vil enheden foretage en vurdering af, hvorvidt du eller den du klager på vegne af, er klageberettiget. En sådan vurdering er meget konkret og afhænger af afgørelsestypen og sagens omstændigheder.

Såfremt enheden vurderer, at du ikke er klageberettiget, vil enheden afvise klagen. Såfremt en klage afvises, betyder det at enheden ikke behandler klagen, og at enheden ikke forholder sig til gyldigheden af den påklagede afgørelse.

 • Byggeklageenheden anbefaler, at du klager via klageportalen ved at trykke på knappen nedenfor: 

           Gå direkte til Klageportalen

 • Du kan også indsende din klage m. bilag via mail  eller via fysisk brev til Nævnenes Hus. 

Der skal ikke betales gebyr i forbindelse med en klage til Byggeklageenheden.

Der er ikke indholdsmæssige krav til din klage. Det kan dog lette sagsbehandlingen og enhedens vurdering af din klage, hvis du gør dig overvejelser om og tydeligt angiver:

 •        Hvilken kommunal afgørelse du ønsker at klage over
 •        Hvilke klagepunkter (retlige spørgsmål) du gør gældende
 •        Hvordan du berøres af kommunens afgørelse (se mere i afsnittet om kan jeg klage?).

Som klager er du kun forpligtet til at indsende de oplysninger, som du selv er i besiddelse af. Såfremt din klage tages under behandling, vil Byggeklageenheden indhente yderligere oplysninger og dokumenter fra kommunen. Som eksempler på oplysninger, der vil være relevante i de fleste tilfælde er:

 •        En begrundet klage (se mere under afsnittet er der indholdsmæssige krav til min klage)
 •        Den Kommunale afgørelse som du klager over, f.eks. en byggetilladelse.
 •        En fuldmagt, såfremt du klager på vegne af andre.
 •        Eventuelt foreliggende tegningsmateriale.
 •        Klager du over kommunens afgørelse om byggesagsgebyr, vil det ud over selve afgørelsen være relevant at indsende eventuelle opkrævninger samt specificeringer af tidsforbrug.

Klageportalen er en digital selvbetjeningsløsning for klagesager, som benyttes af forskellige nævn i Nævnenes Hus, herunder Byggeklageenheden.

Når du indgiver en klage til Byggeklageenheden oprettes klagesagen på klageportalen, og du vil have mulighed for at tilgå sagen på klageportalen for Nævnenes Hus.

Du kan logge på klageportalen og følge med i klagesagen. I klageportalen har du mulighed for at kommunikere med Byggeklageenheden samt uploade dokumenter, som er relevante for sagens behandling.

Byggeklageenhedens kommunikation med dig vil som udgangspunkt foregå via Digaital Post eller e-mail via   

Når du indgiver en klage til Byggeklagenheden, vil klagesagen være tilgængelig på klageportalen. På klageportalen er det også muligt at skrive beskeder til enheden. 

Du har som klager altid ret til at komme med bemærkninger undervejs i klagesagen. Der kan endvidere i forbindelse med behandlingen af en klage opstå et behov for høring af dig. Dette kan f.eks. være i forbindelse med at kommunen kommer med en udtalelse til din klage.

Der er ikke bestemte krav til sådanne bemærkninger.

Byggeklageenheden kan ikke vejlede eller rådgive dig om konkrete spørgsmål, fordi Byggeklageenheden er en klageinstans og derfor skal være uvildig. Byggeklageenheden kan derfor heller ikke rådgive eller vejlede kommunerne.

Du kan tage kontakt til kommunen eller en privat rådgiver for nærmere vejledning og rådgivning om konkrete forhold.

Ejeren af en ejendom må gerne udnytte en byggetilladelse, selvom den er påklaget til Byggeklageenheden. Dog sker dette for ejerens egen regning og risiko, da Byggeklageenheden kan komme frem til et andet resultat end kommunen. 

Har du konkrete spørgsmål til afgørelsen, må du gerne skrive ind til Byggeklageenheden. Men som udgangspunkt kan Byggeklageenheden ikke rådgive og vejlede, heller ikke når det kommer til forståelsen af afgørelsen, og hvad dette betyder.

Byggeklageenhedens afgørelser er endelige og kan derfor ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. byggelovens § 23, stk. 2. Hvis du ønsker at indbringe Byggeklageenhedens afgørelse for domstolene, skal du anlægge en sag inden seks måneder fra modtagelsen af afgørelsen, jf. byggelovens § 25.

Hvis Byggeklageenheden modtager nye, relevante oplysninger om sagen, som ikke har indgået i behandlingen af klagen, vil enheden vurdere, om sagen på den baggrund skal genoptages.

Er du i tvivl?

Har du generelle spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 72 40 56 00 mandag til torsdag kl. 9-15 og fredage til kl. 12. Vi gør opmærksom på, at vi ikke yder juridisk rådgivning. Har du allerede en sag hos os, kan du kontakte os via klageportalen.