Sådan er processen, når en klage behandles ved Byggeklageenheden

Når en klage modtages af Byggeklageenheden, er der forskellige trin i klageprocessen, som beskrives nærmere nedenfor.

Klageprocessens tre trin

Trin 1 - Screening

Når Byggeklageenheden modtager en ny klage, så vil en juridisk sagsbehandler foretage en indledende vurdering af, om de formelle betingelser for at behandle klagen er opfyldt.

De formelle betingelser, som Byggeklageenheden tager stilling til, er,

  1. om Byggeklageenheden har kompetence til at behandle klagen,
  2. om klager er klageberettiget, og
  3. om klagefristen på 4 uger er overholdt.

Der kan være behov for, at Byggeklageenheden skal bruge ekstra informationer for at kunne foretage den indledende vurdering. Du skal f.eks. altid medsende den kommunale afgørelse, du ønsker at klage over, og hvis du klager på vegne af en anden, så skal du også indsende en fuldmagt.

Er én af de formelle betingelser ikke overholdt, vil sagen blive afvist, og sagens parter vil modtage en afgørelse om dette via Digital Post. Byggeklageenheden foretager sig herefter ikke mere i sagen.

Er de formelle betingelser ud fra en umiddelbar vurdering overholdt, vil sagen blive sendt i høring hos kommunen, og klager vil modtage en orientering om dette.

Hvis vi på et senere tidspunkt under sagsbehandlingen eller efter sagen har været i høring vurderer, at sagen ikke er egnet til behandling i Byggeklageenheden, så kan vi afvise sagen og dermed afsluttes sagsbehandlingen.

Trin 2 - Høringsproces

Byggeklageenheden har efter den indledende vurdering af sagen, vurderet, at sagen skal sendes i høring hos kommunen.

Kommunen bliver b.la. bedt om at forholde sig til klagepunkterne i en udtalelse, lave et resumé af sagen samt indsende det materiale, som har indgået i sagen. 

Kommunen får en frist på 3 uger til at komme med en udtalelse. 

Udtalelsen sender kommunen i kopi til dig, og du vil herefter også have 3 uger til at komme med dine eventuelle bemærkninger til det, kommunen har skrevet i udtalelsen.

Hvis Byggeklageenheden vurderer, at der er andre parter i klagesagen hos Byggeklageenheden, f.eks. en ejer, så vil disse også have mulighed for at komme med deres bemærkninger til sagen.

Når Byggeklageenheden har modtaget kommunens udtalelse m. bilag og høringsfristen for bemærkninger fra klager og evt. ejer er udløbet, så vil sagen afvente, at sagen bliver tildelt en juridisk sagsbehandler.

Du skal være opmærksom på, at der kan gå lidt tid fra sagen er fuldt oplyst (høringsperiode), til sagen tildeles en sagsbehandler. Dette skyldes, at sagerne som udgangspunkt behandles i den rækkefølge, de er modtaget.

Trin 3 - Sagsbehandling og Byggeklageenheden træffer afgørelse

Sagen er nu blevet tildelt en juridisk sagsbehandler, som herefter forbereder sagen, så Byggeklageenheden kan træffe en afgørelse.

Den juridiske sagsbehandler gennemgår alle sagens dokumenter. Der kan i enkelte tilfælde være behov for, at der indhentes supplerende oplysninger til brug for sagens behandling.

På baggrund af sagens materiale afgøres sagen på et skriftlig grundlag ved, at sagens parter modtager en afgørelse via Digital Post.

Hvis klager eller ejer ikke er enig i Byggeklageenhedens afgørelse, kan de få prøvet sagen ved domstolene.

Det er ikke muligt at klage over Byggeklageenhedens afgørelse til en anden offentlig myndighed.

"Hvad skal jeg huske, når jeg klager til Byggeklageenheden?"

Når du indsender en klage til Byggeklageenheden, skal du være opmærksom på, at kommunens afgørelse skal sendes med. Der kan være behov for, at du også indsender en fuldmagt, hvis du klager på vegne af en anden. Byggeklageenheden kan ikke foretage en indledende vurdering af sagen, før.

 

Gå til Klageportalen

Klageprocessen i Byggeklageenheden (1:43)

Hvad kan du klage over?

Du kan som udgangspunkt klage over kommunens afgørelser, der er truffet i henhold til byggeloven og regler udstedt i medfør af byggeloven, f.eks. bygningsreglementet.

Eksempler på typer af afgørelser du kan klage over:

  • Byggetilladelse eller afslag på byggetilladelse
  • Påbudssager
  • Lovliggørelsessager, herunder afslag på retlig lovliggørelse
  • Afgørelser om byggesagsgebyr
  • Afslag på aktindsigt

Til klager

Her kan du finde nyttig information, hvis du overvejer at klage eller har en igangværende sag i Byggeklageenheden.

Læs mere

Til kommuner

Her kan I finde information om Byggeklageenheden.

Læs mere

Til ejere

Her kan du finde nyttig information om Byggeklageenheden, hvis der er blevet klaget over din ejendom.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om klageportalen

Klageportalen er Byggeklageenhedens sagsbehandlingsplatform.

Her kan du finde ofte stillede spørgsmål om, hvordan man bruger klageportalen.

Læs mere

Tidligere afgørelser

Her kan du finde udvalgte afgørelser fra Byggeklageenheden.

Læs mere

Sagsbehandlingstider

Her finder du informationer om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for Byggeklageenheden.

Læs mere

Relevant lovgivning

Her finder du informationer om den lovgivning, som Byggeklageenheden følger.

Læs mere

Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger for Byggeklageenheden.

Læs mere