Byggeklageenheden orienterer

På denne side orienterer Byggeklageenheden om praksisændringer.

Tidligere har Statsforvaltningens praksis været, at

  1. hvis der før der blev givet eksempelvis byggetilladelse, blev truffet afgørelse om partsstatus, så var det en procesledende beslutning, som Statsforvaltningen ikke kunne behandle
  2. hvis der efter eksempelvis byggetilladelsens udstedelse blev truffet afgørelse om partsstatus, da behandlede Statsforvaltningen denne.

Vi er i Byggeklageenheden enige med Statsforvaltningen i, at en afgørelse om partsstatus før eksempelvis byggetilladelsen er en procesledende beslutning. Enheden har i 2019 ændret praksis, når det gælder selvstændige afgørelser om partsstatus efter eksempelvis byggetilladelse er givet:

Det vil sige uanset, at kommunen har tilkendegivet, at der er truffet en afgørelse om klagers partsstatus, må det efter Byggeklageenhedens opfattelse forstås sådan, at kommunen har foretaget en efterfølgende vurdering af klagers tilknytning til den sag, hvori kommunen har truffet afgørelse om f.eks. byggetilladelse. Denne vurdering er ikke en selvstændig forvaltningsretlig afgørelse, der ifølge lovgivningen kan påklages til Byggeklageenheden, hvorfor enheden afviser at realitetsbehandle denne type klager.

Byggeklageenheden bemærker, at enheden ville kunne behandle spørgsmålet om klagers eventuelle partsstatus i forbindelse med behandlingen af en klagesag, hvori Byggeklageenheden i øvrigt har kompetence, forudsat at de formelle betingelser om klageberettigelse og klagefristens overholdelse er opfyldt. Byggeklageenheden har således mulighed for og efter omstændighederne også pligt til af egen drift at inddrage spørgsmålet om overholdelsen af grundlæggende forvaltningsretlige grundsætninger i sin prøvelse af en påklaget afgørelse.