Byggeklageenheden orienterer

På denne side orienterer Byggeklageenheden om praksisændringer.

Tidligere har Statsforvaltningens praksis været, at

  1. hvis der før der blev givet eks. byggetilladelse, blev truffet afgørelse om partsstatus, så var det en procesledende beslutning, som Statsforvaltningen ikke kunne behandle,
  2. hvis der efter eks. byggetilladelsens udstedelse blev truffet afgørelse om partsstatus, da behandlede Statsforvaltningen denne.

Vi er i Byggeklageenheden enige med Statsforvaltningen i, at en afgørelse om partsstatus før eks. byggetilladelsen er en procesledende beslutning. Men enheden har i 2019 ændret praksis, når det gælder selvstændige afgørelser om partsstatus efter eks. byggetilladelse er givet:

Dvs. uanset at kommunen har tilkendegivet, at der er truffet en afgørelse om klagers partsstatus, må dette efter Byggeklageenhedens opfattelse forstås sådan, at kommunen har foretaget en efterfølgende vurdering af klagers tilknytning til den sag, hvori kommunen har truffet afgørelse om f.eks. byggetilladelse. Denne vurdering er ikke en selvstændig forvaltningsretlig afgørelse, der ifølge lovgivningen kan påklages til Byggeklageenheden, hvorfor enheden afviser at realitetsbehandle denne type klager.

Byggeklageenheden bemærker, at enheden ville kunne behandle spørgsmålet om klagers eventuelle partsstatus i forbindelse med behandlingen af en klagesag, hvori Byggeklageenheden i øvrigt har kompetence, forudsat at de formelle betingelser om klageberettigelse og klagefristens overholdelse er opfyldt. Byggeklageenheden har således mulighed for og efter omstændighederne også pligt til af egen drift at inddrage spørgsmålet om overholdelsen af grundlæggende forvaltningsretlige grundsætninger i sin prøvelse af en påklaget afgørelse.