Byggeklageenheden orienterer

På denne side orienterer Byggeklageenheden om praksisændringer.

Praksisændring - Ejerlejlighedsejeres klageberettigelse i forbindelse med ejerforeningers byggeprojekter

Byggeklageenheden ændrer praksis ved vurderingen af klageberettigelsen for ejerlejlighedsejere i forbindelse med ejerforeningens byggeprojekter.

Det har tidligere været Statsforvaltningens og herefter Byggeklageenhedens praksis, at ejerlejlighedsejere ikke er klageberettigede i forhold til ejerforeningens byggeprojekter, herunder altanprojekter.

Denne praksis har Byggeklageenheden efter en fornyet gennemgang af det gældende retsgrundlag ændret, således at ejerlejlighedsejere fremover efter en konkret væsentlighedsvurdering ud fra de hensyn som byggeloven varetager (f.eks. skyggegener og tilfredsstillende lysforhold) kan være klageberettigede i forhold til denne type gener, som byggeprojektet påfører den konkrete ejerlejlighed.

 

Praksisændringen og konsekvensen heraf

Praksisændringen forventes at medføre, at Byggeklageenheden i flere tilfælde end hidtil vil blive realitetsbehandlet. Byggeklageenheden gør allerede nu opmærksom på, at dette er ikke ensbetydende med, at en klager får vetoret imod et konkret projekt, men det sikres, at der foretages den påkrævede partshøring. Dvs. at det, Byggeklageenheden i disse tilfælde vurderer, er, om klageren i den konkrete sag skulle have haft mulighed for at komme med sine bemærkninger til projektet.

 

Mulighed for anmodning om genoptagelse

På baggrund af ovenstående kan klagerne anmode om genoptagelse af konkrete afgørelser om afvisning på manglende klageberettigelse, der er meddelt med begrundelsen om, at ejerlejlighedsejere ikke er klageberettigede.

 

Læs mere om praksisændringen her 

 

Byggeklageenheden har orienteret alle kommunerne om praksisændringen. Klik her for at se nyhedsbrevet