Om nævnet

Her kan du læse mere om Byfornyelsesnævnene.

Inden for hver region nedsættes et byfornyelsesnævn.

Byfornyelsesnævnene er øverste instans for visse afgørelser, der er truffet af kommunerne efter byfornyelsesloven.

Rammerne for byfornyelsesnævnenes virksomhed er beskrevet i byfornyelsesloven og nævnenes forretningsorden.

Nævnets sammensætning

Hvert nævn består af en formand, der skal være dommer, to bygningssagkyndige, en grundejer og en boliglejer.

I forbindelse med afgørelse af sager:

  • Om private andelsboliger tiltrædes nævnet af yderligere et medlem, der skal være privat andelshaver.
  • Hvor der indgår erhvervslejemål, tiltrædes nævnet af yderligere et medlem, der skal være erhvervslejer.
  • Om kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum, tiltrædes nævnet af yderligere to medlemmer, hvoraf det ene skal have brandmæssig sagkundskab, og det andet skal være læge med bolighygiejnisk sagkundskab.

Parterne, herunder kommunalbestyrelsen, kan indbringe Byfornyelsesnævnenes afgørelser for boligretten efter reglerne i lov om leje. Indbringelsen skal ske senest 4 uger efter, at parterne er blevet orienteret om afgørelsen.

Nævnets forretningsorden 

Her finder du Byfornyelsesnævnenes forretningsorden.  

Behandling af personoplysninger

Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger i Byfornyelsesnævnene