Ændring i tidspunktet for gebyropkrævninger i Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Planklagenævnet

17-06-2024
Nævnenes Hus

Opkrævning af gebyr for behandling af en klage hos Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet har tidligere fundet sted i forbindelse med tidspunktet for klagens oprettelse og indgivelse i Klageportalen, og betalingen har således været en forudsætning for, at remonstrationsprocessen blev igangsat i Klageportalen, dvs. den proces, hvor myndigheden, der har truffet afgørelse i 1. instans (fx en kommune), tager stilling til, om der er grundlag for at genoptage sagen.
Nævnenes Hus har efter et gennemsyn konstateret, at hjemlen til at opkræve gebyr først er gældende fra tidspunktet for oversendelsen af klagen fra myndigheden, der har truffet afgørelse i 1. instans, til nævnet, og Nævnenes Hus har derfor den 4. juni ændret opkrævningstidspunktet.

Det følger af § 18 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. dog undtagelserne i lovens § 19, og § 8 i lov om Planklagenævnet, at der skal indbetales et gebyr for behandlingen af en klage hos nævnene. Såfremt dette gebyr ikke indbetales, kan nævnet afvise at behandle klagen, jf. § 18, stk. 4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnets og § 8, stk. 4, i lov om Planklagenævnets. Det betyder i praksis, at klager til myndigheder, der har truffet afgørelse i 1. instans, fremadrettet kan oprettes uden klagegebyr, og at en eventuel gebyropkrævningen vil ske, hvis myndigheder, der har truffet afgørelse i 1. instans, oversender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet.

I perioden hvor betalingstidspunktet har ligget i forbindelse med klageoprettelsen, er der blevet afvist 277 ud af 15.571 oprettede sager på baggrund af manglende gebyrindbetaling. Har man indgivet en klage i denne periode og fået den afvist på grund af manglende gebyr, kan man evt. rette henvendelse til den respektive myndighed, der har truffet afgørelse i 1. instans.

Læs om hvordan det i praksis fungerer i Klageportalen i de opdaterede klagevejledninger for Miljø- og Fødevareklagenævnet her og Planklagenævnet her og find desuden svar på en række spørgsmål i de opdaterede FAQ’er.