Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sag om fredning af Vejle Ådal

05-07-2024

Sagen omhandler fredning af et større sammenhængende naturområde i Vejle Ådal på mere end 800 ha.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 5. juli 2024 truffet afgørelse om at gennemføre fredning af Vejle Ådal i Vejle Kommune. Nævnet har samtidig truffet afgørelse om at tilkende erstatning på i alt 2.758.033 kr. til de 105 lodsejere, der er omfattet af fredningen.

Fredningsområdet udgøres af en ca. syv kilometer lang strækning i Vejle Ådal fra Vingsted Centret i øst til Spjarupvej i vest. Fredningsområdet varierer i bredde, men omfatter samlet ca. 845 ha. Fredningen grænser mod sydvest op til fredningen af Nybjerg Mølle.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse afslutter den administrative behandling af, om området skal fredes. Danmarks Naturfredningsforening rejste i 2017 fredningssagen med henblik på at sikre, at Vejle Ådal beskyttes imod bebyggelse, tilplantning, råstofgravning og fragmentering af landskabet. Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del, traf i 2021 afgørelse om at gennemføre fredning af Vejle Ådal og tilkendte erstatning og godtgørelse på ca. 2,7 mio. kr.

Da fredningsnævnets samlede erstatning og godtgørelse i anledning af fredningen overstiger 500.000 kroner., har Miljø- og Fødevareklagenævnet pligt til i henhold til lovgivnikngen at efterprøve fredningsnævnets afgørelser om fredning og erstatning i deres helhed. Fredningsnævnets afgørelser var i øvrigt påklaget af Vejle Kommune, Miljøstyrelsen, en række lodsejere inden for fredningen samt Friluftsrådets og Vejle-Fredericia Landboforening. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har med enkelte mindre justeringer af fredningsgrænsen vedtaget at gennemføre fredningen af Vejle Ådal. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er truffet med dissens, idet to af nævnets medlemmer har fundet, at området ikke skal fredes.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om fredning af Vejle Ådal kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, mens nævnets afgørelse om erstatning i anledning af fredningen kan indbringes for Taksationskommissionen inden for en frist på 4 uger. 

Afgørelsen vil senere blive lagt ind på  Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelsesportal: https://mfkn.naevneneshus.dk/