Plan & Energi 

Områdets kerneopgave

Området betjener Energiklagenævnet og Planklagenævnet, der er uafhængige, domstolslignende nævn, samt Byggeklageenheden. Fælles for opgaverne i området er, at arbejdet primært består i at modtage, forberede og udarbejde udkast til afgørelser samt forberede nævnsmøder og skriftlige voteringer på nævnets vegne. I Byggeklageenheden træffer sagsbehandlere i Nævnenes Hus selvstændigt afgørelser i sager på byggelovsområdet, hvor kompetencen til at behandle klager er tillagt Nævnenes Hus.

Teaminddelingen i området

Området er inddelt i Team Plan og Byg og Team Energi.

I Team Plan og Byg betjener vi:

Planklagenævnet og Byggeklageenheden, der behandler klager over kommunernes afgørelser efter bl.a. plan- og byggeloven som eksempelvis dispensationer fra lokalplaner til opførelse af tilbygninger, landzonetilladelser til at bygge i det åbne landskab, opstilling af telemaster, byggetilladelser mv. Fælles for sagerne er, at de har stor betydning for samfundsudviklingen og for de involverede borgere.

Områdechef i Plan & Energi, Malene Buus Christensen

I Team Energi betjener vi:

Energiklagenævnet, der er en uafhængig, domstolslignende instans inden for energiområdet, der fungerer som øverste klagemyndighed for afgørelser truffet af bl.a. Energistyrelsen, Forsyningstilsynet og kommunerne. Energiklagenævnet behandler afgørelse efter bl.a. VE-loven, gasforsyningsloven, varmeforsyningsloven og elforsyningsloven, som eksempelvis omhandler etableringstilladelser til havvindmøller, afgørelser om energimærkning, tilsagn om pristillæg og sager om tilskud til energibesparelser. Derudover er det gennemgående for sagerne, at vi påser om førsteinstanserne har overholdt forvaltningsretlige regler og grundsætninger,

Områdets arbejdsmetode (det faglige miljø)

Området er kendetegnet ved, at vi løser tvister inden for områder, der har stor betydning for samfundsudviklingen og de involverede parter. I begge teams er der et stærkt fagligt miljø med engagerede og dygtige kollegaer, og der er derfor gode muligheder for bl.a. sparring og feedback på dine opgaver. Vi arbejder i et uformelt miljø, hvor vi kommer hinanden ved, og vi tager et fælles ansvar for opgaverne og hinanden.

Vi lægger stor vægt på, at du som sagsbehandler har ansvaret for egne sager fra start til slut, men du står aldrig alene med opgaverne. Som nyuddannet jurist eller jurist med få års erfaring vil du gennemgå en grundig oplæring, hvor du tilknyttes en erfaren kollega, som du kommer til at sparre med om sagerne. Dine første sager vil være mindre komplekse, og efterhånden som du kommer længere hen i din ansættelse, bliver dine sager mere omfattende. Vi prioriterer feedback højt, således at du løbende udvikler dine faglige kompetencer og mestrer sagsbehandlerhåndværket, og du vil lære at finde ind til kernen af en sag og skrive gode sagsfremstillinger og begrundelser.

Som erfaren jurist vil du få et større fagligt ansvar og selvstændigt skulle varetage en portefølje af sager. Du har mulighed for at specialisere dig, samtidigt med at du videreudvikler dine kompetencer inden for den juridiske metode. Du har også mulighed for at påtage dig andre opgaver f.eks. undervisning eller projektarbejde på tværs af huset.