Sådan skal klageren indgive sin klage

Her finder I information om, hvordan en borger skal indgive en klage til Planklagenævnet.

Klage via klageportalen

Klageren skal indgive en klage til Planklagenævnet via klageportalen.

Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indgives via klageportalen. Hvis I modtager en klage via. e-mail eller brev, skal I derfor straks fortælle klageren, at han/hun skal bruge klageportalen, og hvor den findes.

Oplyser klageren, at han/hun ikke er i stand til at bruge klageportalen, skal I straks henvise klageren til Nævnenes Hus, som kan yde teknisk bistand, eller – hvis dette ikke hjælper – vejlede om, hvordan klager kan blive fritaget for at bruge klageportalen. 

Når klageren indgiver en klage via klageportalen over en af jeres afgørelser, får I besked via e-mail.

Fritagelse for klageportalen

Vi kan fritage en borger for brug af klageportalen, hvis:

  1. Der er særlige forhold, der gør, at klageren ikke kan bruge digital selvbetjening.
  2. Afvisning af klagen vil være i strid med internationale eller EU-retlige forpligtelser om ret til at klage over trufne afgørelser.
  3. Der – ud fra en samlet økonomisk vurdering – er klare økonomiske fordele for nævnet og førsteinstans ved at behandle klagen.

Proceduren for fritagelse

En klager skal henvende sig direkte til Planklagenævnet, hvis vedkommende ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen.

Hvis I modtager en anmodning om fritagelse for brug af klageportalen, skal I derfor straks videresende anmodningen via sikker e-mail til Planklagenævnet. Når I videresender anmodningen, skal I samtidig oplyse, om borgeren er fritaget for at bruge Digital Post.

Vi tager hurtigst muligt stilling til, om borgeren kan fritages. Før vi tager stilling, kan det være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger, der kan belyse, om der er særlige forhold, der kan føre til fritagelse. I så fald sender nævnet typisk en høring til klageren. Nævnets afgørelse sendes både til jer og klageren.

Hvis nævnet ikke fritager borgeren, skal borgeren selv indtaste sin klage i klageportalen inden for en frist, som nævnet fastsætter.

Hvis nævnet fritager borgeren for brug af klageportalen, sender borgeren sin klage til jer pr. e-mail eller brev. I skal herefter oprette og indsende klagen i klageportalen på vegne af borgeren. 

Når klagen er indsendt, håndterer I klagen i klageportalen på samme måde som en klage, der er indsendt af klageren selv.