Nedbringelse af sagsbeholdning i Planklagenævnet

Parterne bag aftalen om Finansloven for 2019 har i foråret 2019 truffet beslutning om, at Nævnenes Hus skal tilføres 9 mio. kr. i 2019, 13 mio. kr. i 2020, 13 mio. kr. i 2021 og 7 mio. kr. i 2022 til at afvikle en beholdning på 1.921 sager i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet, herunder en række sager fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Midlerne skal tilføres fra en reserve, der med finanslovsaftalen blev afsat, på i alt 120,0 mio. kr. fra 2019 til 2022 til nedbringelse af sagsbehandlingstider på udvalgte, højt prioriterede områder.

Det er forudsat, at sagsbeholdningen er afviklet i 2022 samtidig med, at nye sager afgøres på 6 måneder i gennemsnit på tværs af de to nævn.

På baggrund heraf har Folketingets Finansudvalg i april 2019 tiltrådt, at der udmøntes 9 mio. kr. i 2019 til indsatsen. Udmøntningen i 2020 – 2022 er indbudgetteret i regeringens Forslag til finanslov for 2020.

Nævnenes Hus, der sekretariatsbetjener de to nævn, har ansat yderligere medarbejdere og er i gang med at afvikle sagsbeholdningen.

Sagstyper med et stort antal samt særligt samfundsvigtige sager vil som udgangspunkt blive behandlet først. En væsentlig del af sagerne vil derfor blive afviklet i de første år af perioden, mens der i de sidste år af perioden primært vil blive afviklet omfattende og komplekse sager.

I tabellerne nedenfor fremgår det: 1) hvordan sagsbeholdningen vil blive nedbragt og 2) hvor mange sager, der aktuelt er i beholdningen.

Alle klagere, dennes repræsentant samt eventuelle andre parter, der har en klagesag, der indgår i sagsbeholdningen, vil løbende blive underrettet om den forventede sagsbehandlingstid for sagen.

 

Tabel 1: Mål for afvikling af beholdning af sager modtaget før 1. juli 2018 i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet

  2019 2020 2021 2022
Maks. sagsbeholdning ultimo året 1.375 675 125 0

 

Tabel 2: Aktuel beholdning af sager

  Antal sager
Oprindelig beholdning af sager 1.921
Aktuel beholdning af sager (slut september 2019) 1.361