Vejledning til indsendelse af klage og oplysninger

Her finder du informationer om, hvordan du indsender klager og oplysninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Når I skal sende og oplyse en sag til Miljø- og Fødevareklagenævnet, skal I:

  1. efter klagefristens udløb sende klagen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen. Vi skal have klagen senest 3 uger efter klagefristens udløb.
  2. sikre at klagesagen som udgangspunkt er fuldt oplyst, når vi modtager den. 
  3. samtidig sende en kopi af udtalelsen til dem, der er involverede i klagesagen (typisk ansøger og klager). De involverede skal have en frist på 3 uger til at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I skal også sende en kopi af brevet til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pligten til at meddele parterne en 3-ugers frist gælder også i de tilfælde, hvor I vurderer, at der ikke er behov for yderligere bemærkninger.

Orientering om udtalelser

I kan anvende Klageportalen til at orientere klager om jeres udtalelse. Da det indtil videre kun er klager, der kan tilgå sagen i klageportalen, skal I orientere andre parter som hidtil. Det er dog meget vigtigt, at I husker at tilføje eventuelle andre parter på klagesagen eks. ansøger, lodsejer osv. i klageportalen.

Foreløbige klager

Hvis I modtager en foreløbig klage, skal sagen dog først sendes til nævnet, når I har modtaget den uddybende klage, og I har vurderet, om afgørelsen fastholdes. I bør fastsætte en frist for uddybning over for klageren og følge op. Hvis der går lang tid, uden at klageren uddyber klagen, kan I videresende klagen til nævnet. Vi beslutter herefter, om sagen må afgøres på det foreliggende grundlag eller eventuelt afvises, hvis klagen er uegnet til at danne grundlag for behandling af sagen.

Forkert førsteinstans

Hvis klageren har valgt en forkert førsteinstans, er det den myndighed, som har modtaget klagen, der er ansvarlig for at videresende til korrekt førsteinstans i klageportalen.

Store filer

Hvis store kortplaner eller lignende fysiske sagsakter indgår i sagen, sendes disse separat pr. post eller elektronisk via sikker mail til

De filer, som sendes via klageportalen, skal være adskilte og så vidt muligt navngivet efter deres indhold, dvs. ikke som sammenhængende tiff-fil eller pdf-fil med alle sagens dokumenter. 

Hvis en klager oplever problemer ved brug af klageportalen, så skal klager skrive til .

Sagens parter

Sagens parter er f.eks. de personer, myndigheder, virksomheder og foreninger m.v. der er involveret i klagesagen. I klageportalen indtastes ansøger, ejendommens ejer, klagere eller andre involverede myndigheder som "Anden part". 
Omboende eller andre, som f.eks. har fremsendt indsigelser til myndigheden, før der blev truffet afgørelse i sagen, men som ikke har klaget over den endelige afgørelse, er ikke sagsparter.