Vejledning til indsendelse af klage og oplysninger

Her finder du informationer om, hvordan du indsender klager og oplysninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Når I skal sende og oplyse en sag til Miljø- og Fødevareklagenævnet, skal I:

  1. efter klagefristens udløb sende klagen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen. Vi skal have klagen senest 3 uger efter klagefristens udløb.
  2. sikre at klagesagen som udgangspunkt er fuldt oplyst, når vi modtager den. 
  3. samtidig sende en kopi af udtalelsen til dem, der er involverede i klagesagen (typisk ansøger og klager). De involverede skal have en frist på 3 uger til at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I skal også sende en kopi af brevet til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pligten til at meddele parterne en 3-ugers frist gælder også i de tilfælde, hvor I vurderer, at der ikke er behov for yderligere bemærkninger.

Orientering om udtalelser

I kan anvende Klageportalen til at orientere sagens parter om jeres udtalelse. Det forudsætter, at du har de relevante e-mail adresser og opretter relevante parter på klagesagen. Hvis I ikke gør brug af klageportalen, skal I orientere som hidtil. Det er desuden meget vigtigt, at I husker at tilføje eventuelle andre parter på klagesagen eks. ansøger, lodsejer etc. i klageportalen.

Foreløbige klager

I de tilfælde, hvor I modtager en foreløbig klage, skal sagen først sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, når den uddybende klage er modtaget, og I har vurderet, om afgørelsen fastholdes. I bør fastsætte en frist for uddybning over for klager og følge op.

Forkert førsteinstans

Hvis klageren har valgt en forkert førsteinstans, er det den myndighed, som har modtaget klagen, der er ansvarlig for at videresende til korrekt førsteinstans i klageportalen.

Store filer

Hvis store kortplaner eller lignende fysiske sagsakter indgår i sagen, sendes disse separat pr. post eller elektronisk via sikkker mail til

De filer, som sendes via klageportalen, skal være adskilte og så vidt muligt navngivet efter deres indhold, dvs. ikke som sammenhængende tiff-fil eller pdf-fil med alle sagens dokumenter. 

Hvis en klager oplever problemer ved brug af klageportalen, så skal klager skrive til .

Sagens parter

Sagens parter er f.eks. de personer, myndigheder, virksomheder og foreninger m.v. der er involveret i klagesagen. I klageportalen indtastes sagens parter som ansøger, ejendommens ejer, klagere eller andre involverede myndigheder. 
Omboende eller andre, som f.eks. har fremsendt indsigelser til myndigheden, før der blev truffet afgørelse i sagen, men som ikke har klaget over den endelige afgørelse, er ikke sagsparter.