Sådan skal I behandle klagen

Her finder I informationer om, hvordan I indsender klager og oplysninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Når I skal sende og oplyse en sag til Miljø- og Fødevareklagenævnet, skal I:

  • efter klagefristens udløb sende klagen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen. Nævnet skal have klagen senest 3 uger efter klagefristens udløb.
  • tilføje eventuelle andre parter på klagesagen, eksempelvis ansøger, lodsejer osv. i klageportalen, så sagen er fuldt oplyst, når nævnet modtager den.

Sagens parter

Sagens parter er f.eks. de personer, myndigheder, virksomheder og foreninger m.v. der er involveret i klagesagen. I klageportalen indtastes ansøger, ejendommens ejer, klagere eller andre involverede myndigheder som "Anden part". 

Omboende eller andre, som f.eks. har fremsendt indsigelser til myndigheden, før der blev truffet afgørelse i sagen, men som ikke har klaget over den endelige afgørelse, er ikke sagsparter.

Orientering om udtalelser

Klager bliver orienteret om jeres udtalelse via klageportalen, når klagen videresendes til nævnet. Andre parter vil kun få jeres udtalelse i høring, hvis nævnet skønner, at afgørelsen kan gå dem imod. Det er nævnet, der hører sagsparterne.

Skal klager eller andre parter orienteres før sagen videresendes til nævn, skal dette ske udenom klageportalen. Denne orientering skal tilføjes til sagen i klageportalen.

Foreløbige klager

Hvis I modtager en foreløbig klage, skal sagen dog først sendes til nævnet, når I har modtaget den uddybende klage, og I har vurderet, om afgørelsen skal fastholdes. I bør fastsætte en frist for uddybning over for klageren og følge op. Hvis der går lang tid, uden at klageren uddyber klagen, kan I videresende klagen til nævnet. Vi beslutter herefter, om sagen må afgøres på det foreliggende grundlag eller eventuelt afvises, hvis klagen er uegnet til at danne grundlag for behandling af sagen.

Forkert førsteinstans

Hvis klageren har valgt en forkert førsteinstans, er det den myndighed, som har modtaget klagen, der er ansvarlig for at videresende til korrekt førsteinstans i klageportalen.

Store filer

Hvis store kortplaner eller lignende fysiske sagsakter indgår i sagen, sendes disse separat pr. post eller elektronisk via sikker mail til

De filer, som sendes via klageportalen, skal være adskilte og så vidt muligt navngivet efter deres indhold, dvs. ikke som sammenhængende tiff-fil eller pdf-fil med alle sagens dokumenter. 

Hvis en klager oplever problemer ved brug af klageportalen, så skal klager skrive til .