Til ansøgeren (ansættelsesmyndigheder eller tjenestemanden)

Her kan du bl.a. finde en beskrivelse af, hvordan en typisk sag forløber, hvordan du indsender lægelige oplysninger til Helbredsnævnet og hvilke oplysninger, nævnet har brug for.

Tjenestemandspension på grund af sygdom

Før ansættelsesmyndigheden kan afskedige på grund af utjenstdygtighed, skal denne indhente en udtalelse fra Helbredsnævnet med henblik på at undersøge muligheden for pension grundet helbredsforhold.

Helbredsnævnet foretager en lægefaglig vurdering af tjenestemandens tjenstdygtighed set i forhold til tjenestemandens stilling eller en anden passende stilling.

Tjenestemandspension på grund af sygdom omfatter flere forskellige pensionstyper. Under de enkelte pensionstyper finder du blanketter og vejledninger samt oplysninger om, hvem der kan indsende en sag til helbredsvurdering i Helbredsnævnet.

Husk al relevant dokumentation, ellers forsinkes sagen

Dokumentation for tjenestemandens helbredsforhold er det grundlag, Helbredsnævnet bruger, når vi skal vurdere, om tjenestemanden kan opnå en bestemt pension. Derfor er det vigtigt, at du sender tilstrækkelig og dækkende dokumentation for tjenestemandens helbredsforhold.

Sagsforløbet afhænger af, om der i den konkrete sag er behov for at indhente yderligere lægelige oplysninger, herunder speciallægeerklæringer.

Nævnet anbefaler, at ansættelsesmyndigheden til brug for sagen beder tjenestemanden fremskaffe erklæring fra egen læge samt de relevante journaloplysninger fra egen læge såvel som speciallæger og evt. hospitalsafdelinger.

I de tilfælde, hvor det er nødvendigt med en speciallægeerklæring, er det ansættelsesmyndighedens ansvar at fortælle tjenestemanden, hvornår speciallægeerklæringen senest skal være indhentet. Det er også ansættelsesmyndighedens ansvar at fortælle tjenestemanden, hvornår erklæringen forventes indsendt til Helbredsnævnet.

Under de enkelte pensionstyper, kan du/I læse mere om hvilke oplysninger, du skal sende ind.

Hvem gør hvad?

Det er ansættelsesmyndighedens opgave at sikre, at Helbredsnævnet får de nødvendige oplysninger. Det gælder også indhentelse af yderligere oplysninger fra fx læger og speciallæger, som forudsætter tjenestemandens deltagelse.
I sager om opsat pension er det ansøgeren, der har ansvaret for at fremskaffe de nødvendige oplysninger.

Hvis der er brug for yderligere oplysninger, tager Helbredsnævnet kontakt til pågældende. Helbredsnævnet tager som udgangspunkt ikke selv direkte kontakt til eksterne parter og indhenter ikke selv dokumentation.