Svagelighedspension

Her finder du oplysninger om svagelighedspension samt vejledning til, hvad du skal sende til Helbredsnævnet.

For at en tjenestemand kan få tildelt svagelighedspension, skal tjenestemanden være helbredsmæssig utjenstdygtig i sin stilling eller anden passende stilling.

Hvem kan anmode Helbredsnævnet om en udtalelse i sager om svagelighedspension?

 • Ansættelsesmyndigheder, der har ansatte med ret til statslig tjenestemandspension, inkl. kommuner og regioner, der har tjenestemandsansatte lærere i folkeskolen mv. Disse indsendes via Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.
 • Statslige pensionsordninger og statsgaranterede pensionskasser.
 • Kommuner/regioner m.fl., der mod betaling ønsker en udtalelse fra Helbredsnævnet for kommunale/regionale tjenestemænd.

Den enkelte tjenestemand, fagforeninger o.l. kan ikke sende sager til forelæggelse for Helbredsnævnet.

Hvad skal du sende i forbindelse med sag om svagelighedspension?

De lægelige dokumenter i sagen indsendes af tjenestemanden eller af den konkrete læge direkte til . Tilsvarende gælder evt. samtykkeerklæring i sager, hvor der er anerkendt en arbejdsskade eller blevet tilkendt førtidspension. 
Hvis det ikke er muligt at sende fra en sikker mail, kan dokumenterne også sendes pr. brev. Helbredsnævnet dækker ikke udgifter til lægeerklæringer og lignende.

Når sagen er tilstrækkelig oplyst, afgiver nævnet en udtalelse i sagen vedrørende tjenestemandens helbredsforhold. Ansættelsesmyndigheden indsender de nedenfor anførte dokumenter digitalt som sikker mail og i separate filer til den pensionsberegnende myndighed. 

Det er afgørende for sagens behandling, at de aktuelle lægelige dokumenter er vedlagt. Derfor skal følgende vedhæftes i separate filer og sendes som sikker mail, hvis du/I sender dokumenterne digitalt:

 • Sagsskema om svagelighedspension. Her udfyldes faktuelle oplysninger om tjenestemanden
 • Aktuel lægeerklæring med kopi af alle foreliggende (special-)lægeerklæring(-er) og relevante journaloplysninger mv. Helbredsnævnet dækker ikke udgifter til lægeerklæringer og lignende
 • Udskrift fra pensionsalderregisteret 
 • Sygefraværsoversigt. Brug skabelonen og udfyld den for de seneste to år (angiv fravær i dage)
 • Kopi af udtræk af sygefraværsliste
 • Samtykkeerklæring, i sager, hvor der er anerkendt en arbejdsskade, skal du sende en underskrevet samtykkeerklæring fra tjenestemanden, så Helbredsnævnet kan indhente relevante lægelige dokumenter hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Evt. alle akter fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings behandling af arbejdsskadesagen 
 • Evt. aftale om arbejdsprøvning, fleksjob eller skånevilkår

Hvad skal lægeerklæringen indeholde?

Lægeerklæringen skal som minimum indeholde:

 • Oplysninger om tjenestemandens generelle helbredstilstand med særlig vægt på de helbredsmæssige forhold, der har ført til det aktuelle spørgsmål om evt. pensionering pga. sygdom/svagelighed.
 • En beskrivelse af relevante sygdomsforløb, inkl. resultater af undersøgelser og behandlinger, gerne vedlagt journaludskrifter og kopier fra andre lægelige instanser.
 • Lægelig vurdering af tjenestemandens mulighed for at genoptage sit arbejde og for at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet i det hele taget (generel erhvervsevne).

Du kan her finde en brevskabelon, som tjenestemanden kan medbringe til egen læge.

Erklæring fra speciallæge

Her kan du finde skabelonerne til indhentelse af en erklæring fra en speciallæge. Anmoder Helbredsnævnet om yderligere erklæringer vil vi vedlægge et tilsvarende brev, der kan udleveres til speciallægen.

Kvalificeret svagelighedspension

Kvalificeret svagelighedspension kan tildeles, når Helbredsnævnet har vurderet, at tjenestemandens generelle erhvervsevne på fratrædelsestidspunktet er nedsat til 1/3 eller derunder, og når tjenestemanden fratræder før pensionsudbetalingsalderen.

Det er vigtigt, at du sender alle lægelige oplysninger om personens helbredsforhold på fratrædelsestidspunktet, da nævnets vurdering foretages ud fra dette tidspunkt.

Hvis tjenestemandens erhvervsevne bliver dårligere efter fratrædelsen, kan der ikke tildeles kvalificeret svagelighedspension. Sager, der vedrører forhenværende tjenestemænd i folkeskolen, kommuner, regioner o.l. kan kun forelægges Helbredsnævnet af den tidligere arbejdsgiver.