Om nævnet

Det Psykiatriske Patientklagenævn behandler klager vedrørende tvangsindgreb, som du, som patient har været udsat for, mens du var indlagt på en psykiatrisk afdeling.

Tvangsindgreb er indgreb, som du ikke har givet samtykke til. Du kan klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn, hvis du har været udsat for tvang under din indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

Det Psykiatriske Patientklagenævn behandler klager over beslutninger om tvangsforanstaltninger i form af:

 • tvangsindlæggelse,
 • tvangstilbageholdelse,
 • tilbageførsel,
 • tvangsfiksering,
 • aflåsning af døre i afdelingen,
 • tvangsbehandling,
 • fysisk magtanvendelse,
 • beroligende medicin,
 • personlig skærmning,
 • tvungen opfølgning efter udskrivning,
 • aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland,

når disse indgreb sker i forbindelse med indlæggelser på de psykiatriske hospitaler/centre i landets fem regioner.

Hvis din klage er blevet tillagt opsættende virkning

Opsættende virkning betyder, at beslutningen om tvangsbehandling ikke kan iværksættes, før Det Psykiatriske Patientklagenævn har taget stilling til klagen. Ved opsættende virkning skal nævnet træffe afgørelse inden syv hverdage efter, at sekretariatet for Det Psykiatriske Patientklagenævn har modtaget klagen.

Andre klager

Hvis du vil klage over:

 • Sundhedspersonalets faglige virksomhed: Send din klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Personalets adfærd samt over forholdene i øvrigt f.eks. ved udgang, brug af telefon og lign. på en psykiatrisk afdeling: Send din klage til ledelsen på det psykiatriske center/hospital/sygehus, hvor du har været indlagt.
 • Patientrådgiveren: Send din klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Beskikkelse af patientrådgiver

Hvis du bliver udsat for et tvangsindgreb, får du beskikket en patientrådgiver af den psykiatriske afdeling, hvor du er indlagt.

Patientrådgiveren skal besøge dig senest 24 timer efter, at vedkommende er blevet beskikket. Så længe tvangsindgrebet består, skal patientrådgiveren besøge dig mindst én gang om ugen og i øvrigt efter behov.

Patientrådgiveren skal vejlede og rådgive dig om alle forhold i forbindelse med indlæggelsen, opholdet og behandlingen på den psykiatriske afdeling.

Patientrådgiveren skal også hjælpe dig med eventuelle klager.

Du kan finde yderligere information i bekendtgørelsen om patientrådgivere.

Nævnets forretningsorden

Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn

Nævnsmøder i Det Psykiatriske Patientklagenævn

I Det Psykiatriske Patientklagenævn foregår nævnsmøderne primært virtuelt. Måden, de virtuelle nævnsmøder bliver afholdt på, er i løbet af år 2020 blevet evalueret. Du kan læse en rapport med evalueringen af de virtuelle nævnsmøder via dette link.

Behandling af personoplysninger

Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger i Det Psykiatriske Patientklagenævn