Klager over afgørelser

Her finder du information om, hvordan du klager over Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser.

Hvilken instans behandler klager over Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser

Det Psykiatriske Ankenævn og domstolene behandler klager over Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser. Hvilken af de to instanser, som du skal klage til, afhænger af, hvilket tvangsindgreb du har været udsat for.

Domstolene kan tage stilling til, om betingelserne for administrativt bestemt frihedsberøvelse er opfyldt. Der kan navnlig være tale om frihedsberøvelse eller tvangsfiksering over for psykisk syge i henhold til psykiatriloven.

Det Psykiatriske Ankenævn kan behandle klager over blandt andet tvangsbehandling og anvendelse af fysisk magt.

Sådan klager du over Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser

Sådan indbringer du en afgørelse for domstolene

Hvis den frihedsberøvede beder om det, skal den myndighed, som har besluttet at frihedsberøve, inden 5 dage forelægge sagen for byretten. Hvis du vil have retten til at tage stilling til en frihedsberøvelse, skal du derfor bede det psykiatriske sygehus, afdeling eller myndighed om at indbringe sagen for retten. Du kan ikke selv anlægge sagen. En anmodning om domstolsprøvelse skal normalt være fremsat senest 4 uger efter, frihedsberøvelsen eller indgrebet er ophørt.

Sådan sender du en klage til Det Psykiatriske Ankenævn

Hvis du vil klage over Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse, skal du sende din klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Nævnet sørger for, at sende klagen enten til byretten eller Det Psykiatriske Ankenævn.

Du skal være opmærksom på, at klagen skal være modtaget i byretten senest fire uger efter nævnets afgørelse - send derfor klagen til Det Psykiatriske Patientklagenævn i god tid.
Du kan klage til Det Psykiatriske Ankenævn senest tre måneder efter, at du har fået meddelelse om Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse.

Særligt om sager ved domstolene

Sagen ved domstolene skal behandles der, hvor den frihedsberøvede bor, eller hvor det psykiatriske sygehus eller afdeling ligger. Retten vil beskikke en advokat for den frihedsberøvede og indkalde sagens parter og eventuelle vidner til et retsmøde. Retten kan bestemme, at der skal indhentes en udtalelse fra en sagkyndig.
Du kan finde sagens dokumenter på domstolenes sagsportal. Hvis du ikke kan bruge domstolenes sagsportal, kan du bede retten om fritagelse.

Efter retsmødet vil retten i en dom tage stilling til, om frihedsberøvelsen var lovlig og om den skal opretholdes eller ophæves. Se vejledning her

Særligt om sager ved Det Psykiatriske Ankenævn

Det Psykiatriske Ankenævn (stpk.dk)