Det Psykiatriske Patientklagenævn

Det Psykiatriske Patientklagenævn behandler klager om tvangsindgreb, der har fundet sted under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Her kan du finde informationer om, hvordan du klager, hvad du kan klage over og nævnets behandling af klagesager.

Tvangsindgreb er indgreb, som du ikke har givet samtykke til. Du kan klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn, hvis du har været udsat for tvang under din indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

Når du vil klage

Inden du klager, er det en god idé at tale med din patientrådgiver om en eventuel klage. Du kan aflevere klagen til din patientrådgiver eller der, hvor du er indlagt.

Du kan eventuelt sende klagen til . Der er ingen formkrav til din klage.

Disse forhold kan du klage over: Klageskema til Det Psykiatriske Patientklagenævn (pdf)

Sagsbehandlingstid

Det Psykiatriske Patientklagenævn træffer som hovedregel afgørelse inden 14 dage. Vi orienterer dig og din patientrådgiver, hvis fristen ikke kan overholdes og informerer samtidig om, hvornår vi forventer, at afgørelsen foreligger.

Hvis din klage er blevet tillagt opsættende virkning

Opsættende virkning betyder, at beslutningen om tvangsbehandling ikke kan iværksættes, før Det Psykiatriske Patientklagenævn har taget stilling til klagen. Ved opsættende virkning skal nævnet træffe afgørelse inden syv hverdage efter, at sekretariatet for Det Psykiatriske Patientklagenævn har modtaget klagen.

Det samme gælder mht. iværksættelse af tvungen opfølgning efter udskrivelse.

Andre klager

Hvis du vil klage over:

  • Sundhedspersonalets faglige virksomhed: .
  • Personalets adfærd samt over forholdene i øvrigt f.eks. ved udgang, brug af telefon og lign. på en psykiatrisk afdeling: Send din klage til ledelsen på det psykiatriske center/hospital/sygehus, hvor du har været indlagt.
  • Patientrådgiveren: .

Klage over nævnets afgørelse

Hvis du ønsker at klage over Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse, skal du sende din klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Nævnet sørger for, at klagen sendes enten til byretten eller Det Psykiatriske Ankenævn.

Du skal være opmærksom på, at klagen skal være modtaget i byretten senest fire uger efter nævnets afgørelse - send derfor klagen til Det Psykiatriske Patientklagenævn i god tid.

Du kan klage til Det Psykiatriske Ankenævn senest tre måneder efter, at du har fået meddelelse om Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse.

Beskikkelse af patientrådgiver

Hvis du bliver udsat for et tvangsindgreb, får du beskikket en patientrådgiver af den psykiatriske afdeling, hvor du er indlagt.

Patientrådgiveren skal besøge dig senest 24 timer efter, at vedkommende er blevet beskikket. Så længe tvangsindgrebet består, skal patientrådgiveren besøge dig mindst én gang om ugen og i øvrigt efter behov.

Patientrådgiveren skal vejlede og rådgive dig om alle forhold i forbindelse med indlæggelsen, opholdet og behandlingen på den psykiatriske afdeling.

Patientrådgiveren skal også hjælpe dig med eventuelle klager.

Du kan finde yderligere information i bekendtgørelsen om patientrådgivere.

Årsberetninger

Seneste årsberetning fra Det Psykiatriske Patientklagenævn (pdf)

Mere information

Her finder du mere information:

Psykiatriloven
Sundheds- og Ældreministeriet
Det Psykiatriske Ankenævn
Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien