Indsendelse af udtalelse og sagens akter

  • En udtalelse til Byggeklageenheden skal indeholde et resumé, herunder en præcisering af det hændelsesforløb, der ligger forud for klagen. Udtalelsen skal desuden indeholde kommunens synspunkter vedrørende det retsgrundlag, der ligger til grund for afgørelsen, og en stillingtagen til de i klagen anførte klagepunkter.
  • Kommunen skal indsende en liste over alle sagens akter.
  • Det er kommunen, der i første omgang vurderer, hvilke sagsakter der er relevante for sagsbehandlingen af klagen.
  • Byggeklageenheden ønsker kun de relevante sagsakter fremsendt, og ikke en fuld aktindsigt af alle sagens dokumenter. Der kan være mange dokumenter, der ikke er relevante.
  • Er førsteinstansen i tvivl om, hvorvidt et dokument er relevant, skal det medsendes, med en bemærkning om, hvorfor der er tvivl om relevansen.
  • Mangler Byggeklageenheden yderligere dokumenter end det tilsendte, vil Byggeklageenheden anmode om disse.