Det kan du klage over hos Byggeklageenheden

Få overblik over, hvilke sager Byggeklageenheden kan behandle.

Disse sager kan vi behandle

Du kan klage over kommunernes afgørelser, der er truffet i henhold til:

 • Byggeloven
 • Regler udstedt i medfør af byggeloven, herunder bl.a. bygningsreglementet.

Vi kan kun behandle klager over retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål er for eksempel:

 • Om kommunen har truffet afgørelse efter reglerne i byggeloven eller i bygningsreglementet.
 • Om kommunen har forstået byggeloven og bygningsreglementet rigtigt.
 • Om kommunen i forbindelse med byggesagens behandling har overholdt forvaltningsretlige regler, for eksempel om partshøring, begrundelse og klagevejledning.

Disse sager kan vi ikke behandle

Byggeklageenheden kan for eksempel ikke behandle:

 • Forhold der reguleres af planloven, for eksempel om kommunens afgørelse strider mod en lokalplan eller om kommunen kan dispensere fra planloven. Disse forhold kan du klage over til Planklagenævnet. 
  • Byggeklageenheden og Planklagenævnet er to selvstændige klageinstanser. Derfor skal du sende en klage til begge instanser, hvis du ønsker at klage over afgørelser der både er truffet i henhold til byggeloven og planloven.
 • Kommunens skøn.
 • At byggeri strider mod en privatretlig servitut, for eksempel med hesyn til byggehøjde eller farvevalg, eller at kommunen ikke vil håndhæve en servitut. Sager om overholdelse af servitutter kan indbringes for domstolene.
 • Nogle forhold vedrørende fundering, udgravning, afstivning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring.