Gennemsnitlige sagsbehandlingstider

Når vi har modtaget din klage, gennemgår vi sagen, hvorefter vi skriver til dig og oplyser dig om den forventede sagsbehandlingstid for netop din sag. Hvor lang tid det tager at behandle din sag, afhænger blandt andet af sagens karakter, omfang af de undersøgelser, som skal foretages, de løbende ekspeditioner i sagen og sagens faktiske og retlige kompleksitet. Der kan derfor være forskel på den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for nævnene, som du kan læse i tabellen over gennemsnitlige sagsbehandlingstider og sagsbehandlingstiden, som fremgår af det brev, du modtager fra os.

Hvis du har klaget via klageportalen, kan du løbende følge med i din sag der. Har du klaget på anden vis, orienterer vi dig via digital post, hvis der sker ændringer i den forventede sagsbehandlingstid.

Nævnenes Hus prioriterer løbende sagerne med fokus på, at sagsbehandlingsressourcerne udnyttes så hensigtsmæssigt som mulig. Det skal sikre, at sagerne generelt bliver afsluttet så hurtigt som mulig til gavn for borgere og virksomheder.

Nævnenes Hus bestræber sig på at sikre, at ukomplicerede sager afgøres hurtigt. Ukomplicerede sager er for eksempel afvisningssager; som er sager, hvor der er manglende klageberettigelse, overskridelse af klagefrist eller manglende kompetence til at behandle sagen.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er et udtryk for, hvor lang tid det i gennemsnit tager, fra vi modtager din klage til nævnet træffer bestemmelse. Nævnenes Hus opgør den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid på baggrund af sager afgjort inden for de sidste 3 måneder. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid dækker over en stor spredning i sagernes kompleksitet, idet både komplicerede og mindre komplicerede sager indgår i beregningen. Den forventede sagsbehandlingstid for netop din sag, kan derfor godt afvige fra den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

Du kan finde målsætningerne for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de enkelte nævn i Mål- og resultatplanen for Nævnenes Hus.

På denne side med historiske sagsbehandlingstider kan du se en oversigt over  den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de enkelte nævn fordelt på år.

Tabel over gennemsnitlige sagsbehandlingstider 

Gennemsnitlige sagsbehandlingstider i måneder

2022 (august)

Ankenævnet for Patenter og Varemærker 6,2
Ankenævnet for Søfartsforhold  5,1
Ankenævnet vedrørende Oplæringsvirksomheder 0,0
Byfornyelsesnævnene 0,0
Byggeklageenheden 3,9
Mæglingsteamet for Forbrugerklager

1,2

Det Psykiatriske Patientklagenævn 1,1*
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige 

5,5

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 3,6
Energiklagenævnet 6,0
Erhvervsankenævnet 4,7
Forbrugerklagenævnet 10,4
Klagenævnet for Udbud 5,4
Konkurrenceankenævnet 8,1
Miljø- og Fødevareklagenævnet 6,9
Planklagenævnet 4,3
Revisornævnet 5,9
Teleklagenævnet 0,0
Tvistighedsnævnet 4,5
Bemærk: *Det Psykiatriske Patientklagenævn overholder de lovfastsatte ufravigelige sagsbehandlingstider på 7 og 14 dage for de sager, som fristerne gælder for. 

Ved angivelsen 0,0 er der i perioden, opgørelsen dækker over, ikke afsluttet sager i det pågældende nævn.