Planklagenævnet har afgjort en sag vedrørende planlægning for vindmøller ved Nørre Økse Sø i Jammerbugt Kommune

28-04-2022
Planklagenævnet

Planklagenævnet har ikke givet klageren medhold i klagen over Jammerbugt Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan nr. 16-001 Vindmøller ved Nørre Økse Sø, med tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse.

Planen vedrører opstilling af 11 vindmøller ved Nørre Økse Sø, i Jammerbugt Kommune. I planlægningsprocessen har byrådet besluttet at udtage 4 ud af de 15 oprindeligt planlagte vindmøller, og som konsekvens af denne ændring, skal der nedlægges færre boliger end oprindeligt planlagt.

Klagen er indbragt en gruppe beboere i området, der bl.a. har gjort gældende, at

-        en række ejendomme ikke har været en del af miljøvurderingen, og at ejendommene ikke længere skal nedlægges efter der er udtaget fire møller af projektet,

-        der ikke er foretaget en ny høring over den reviderede lokalplan,

-        kommunen ikke har medtaget støjberegninger fra omkringliggende husstandsvindmøller i miljørapporten, og

-        planen vil medføre ødelæggelse og beskadigelse af et yngle- og rasteområde for flagermus, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Planklagenævnet har ikke fundet anledning til at give klageren medhold i klagen. Det betyder, at planen og miljørapporten fortsat gælder.

Ved afgørelsen har Planklagenævnet bl.a. lagt vægt på, at Miljø- og Fødevareklagenævnet i afgørelsen vedrørende VVM-tilladelsen har fastsat et vilkår om driftsstop på de to østligste vindmøller, ligesom der er stillet vilkår om, at der ikke må fjernes læhegn ved disse vindmøller.

Du kan læse afgørelsen i sin helhed her.