Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort et sagskompleks vedrørende et tværkommunalt projekt i Jammerbugt og Vesthimmerlands kommuner

11-03-2021

Projektet vedrører et vindmølleområde ved Thorup Sletten nord for Limfjorden med i alt 18 vindmøller. Området ligger tæt på flere Natura 2000-områder med bl.a. en række fuglearter på udpegningsgrundlaget.

De aktuelle klagesager omhandler vedtagelse af lokalplan, miljøvurdering af planer og VVM-tilladelse. Klagerne indeholder en række klagepunkter, herunder i forhold til fugle.

Planklagenævnet har ophævet den fælles miljørapport for de vedtagne planer samt Jammerbugt Kommunes lokalplan. Vesthimmerlands Kommunes lokalplan er desuden ugyldig som følge af ophævelsen af miljørapporten.


Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet og hjemvist VVM-tilladelsen.

Ophævelsen skyldes følgende forhold:
1. Kommunerne har ikke foretaget en tilstrækkelig konsekvensvurdering i forhold til rørhøg og blå kærhøg
2. Kommunerne har ikke i tilstrækkelig grad belyst projektets betydning i forhold til en række fuglearter, som fouragerer i nærheden af vindmøllerne, og som i et eller andet omfang vil blive fortrængt fra disse områder af vindmøllerne

Det betyder, at vurderingen efter habitatreglerne ikke opfylder de krav, der stilles om fuldstændige, præcise og endelige konstateringer og konklusioner, der kan fjerne enhver videnskabelig tvivl om påvirkningen af udpegningsgrundlaget (bl.a. rørhøg og blå kærhøg).

Klagenævnenes afgørelser betyder, at der skal foretages en fornyet vurdering af påvirkningen af fugle. Der er ikke taget stilling, om de allerede opførte vindmøller fortsat kan være i drift, indtil der foreligger en ny vurdering, nyt plangrundlag og ny VVM-tilladelse.

Sagsbehandlingstiden har været langvarig forud for de to afgørelser. Med ”Klimaaftale for energi og industri mv. 2020” er der afsat 15 mio. kr. årligt i 2021-2024 til etablering af et stående beredskab i Nævnenes Hus, der skal sikre, at klager over projekter omhandlende vedvarende energi med blandt andet vindmølleprojekter kan afgøres inden for et loft på sagsbehandlingstiden på 6 måneder. Bevillingen dækker bl.a. ansættelse af nye medarbejdere i Nævnenes hus, indkøb af den fornødne tekniske bistand og afholdelse af de nødvendige nævnsmøder. Nævnenes Hus har før årsskiftet ansat de nye medarbejdere og de er påbegyndt et intensivt oplæringsforløb med henblik på, at de tilegner sig den betydelige faglige specialisering, som behandlingen af klagesager vedrørende blandt andet vindprojekter forudsætter. Det ventes således at beredskabet, der skal sikre, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er på maksimalt 6 måneder, som det har været forudsat, vil være fuldt operativt inden 1. juli 2021.